دسته‌بندی نشده · شهریور ۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۷-۳ تصرفهای آموزشی/ فرهنگی

۴-۷-۳-۱: در تصرفهای آموزشی، ارتفاع فضای کلاسها و سایر فضاهای آموزشی بر حسب شرایط اقلیمی و تعداد افراد استفاده کننده به گونه ای تعیین می شود که فضای سرانه حداقل 3.6 مترمکعب برای هر نفر فراهم باشد. در هر صورت در فضاهای آموزشی که برای تعداد بیش از 20 نفر پیش بینی میشود، ارتفاع فضا نباید از 3.00 متر کمتر باشد. درصورتی که فضایی برای سخنرانی و نمایش طراحی و اجرا گردد، رعایت ضوابط معماری و ارتفاعات لازم جهت نورپردازی و تامین شرایط مناسب آکوستیکی و… الزامی است.

۴-۷-۳-۲: در تصرفهای گروه (آ) شامل دوره های تحصیلی تا انتهای دبیرستان، حداقل پهنای آزاد و بدون مانع راهروهایی با ظرفیت الزامی 100 نفر یا بیشتر که در مسیر دسترس و یا خروج اصلی کلاسها و سایر فضاهای آموزشی قرار دارند و تنها در یک طرف آنها کلاس وجود دارد،2.40 متر و در صورت وجود کلاس در هر دو طرف آنها، حداقل 3.30 متر است. چنانچه این راهروها در مسیر دسترس و خروج اصلی فضاهای آموزشی قرار نداشته باشند، حداقل پهنای لازم آنها 1.80 متر است.

 حداقل ارتفاع آزاد و بدون مانع راهروها در هر حالت نباید از 2.60 متر کمتر باشد.

۴-۷-۳-۳: در تعیین تعداد و نوع فضاها و همچنین سرانه فضای مورد نیاز در تصرفهای آموزشی، رعایت ضوابط تعیین شده توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس الزامیست.

۴-۷-۳-۴: سایر الزامات تعیین شده برای فضاها، اجزاء و عناصر ساختمانها باید در طراحی و ساخت ساختمان های آموزشی نیز رعایت گردد.