دسته‌بندی نشده · شهریور ۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۷-۴ تصرفهای درمانی/ مراقبتی

۴-۷-۴-۱: در بخش جراحی در تصرفهای درمانی- مراقبتی شامل مراکز مراقبتهای بهداشتی از بیمارهای غیردائم دریافت کننده مراقبتهای پزشکی سرپایی که قادر به مراقبت از خود نیستند حداقل پهنای راهروها باید 180 سانتیمتر باشد.

۴-۷-۴-۲: در تصرفهای گروه (د-۲) شامل مراکز خدمات شبانه روزی پزشکی، جراحی، روانپزشکی و پرستاری، در مکانهایی که جابجایی تختخواب در آنها لازم است حداقل پهنای راهروها باید 2.45 متر باشد.

۴-۷-۴-۳: درهای اصلی واقع در مسیرهای دسترس و راههای خروج که در تصرف گروه د-۲ به منظور جابجایی تختها به کار میروند، باید دارای عرض آزاد و بدون مانع حداقل 1.05 متر باشند.