دسته‌بندی نشده · شهریور ۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۸ مقررات خاص ساختمان های بلند (گروه ۸)

۴-۸-۱: درساختمان های بلند (گروه ۸)، محفظه پلهای که در راه خروج واقع شود، باید بطور مکانیکی تهویه و فشار مثبت داشته باشد.

۴-۸-۲: در ساختمان های بلند، حداکثر برای شش طبقه آخر می توان از پاسیوهای داخلی برای نورگیری و تهویه فضاهای اقامت، اشتغال و آشپزخانه ها استفاده کرد. در صورت استفاده از حیاط خلوت که یک ضلع آن به فضای آزاد باز است، محدودیتی برای نورگیری همه طبقات وجود ندارد. اگر حیاط خلوت رو به معابر یا فضاهای عمومی شهری باز باشد، رعایت مقررات مربوط به نما و حجم ساختمان، در قسمت ۴-۴-۵ الزامیست.

۴-۸-۳: تمام ساختمان های بلند باید به تجهیزات کشف، اعلام و اطفای حریق و همچنین امداد و نجات منطبق با ضوابط خاص اعلام شده در مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان مجهز باشند.

۴-۸-۴: در تمام ساختمان های بلند باید اتاقی برای استقرار مدیریت ساختمان پیش بینی شود. در این اتاق باید تمام مدارک ساختمان از جمله نقشه های اجرا شده ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیدهای مربوط به قفل درهای اصلی ساختمان، موتورخانه، بام و اتاقک یا جعبه کنتورها به نحو مناسب نگهداری شود.

۴-۸-۵: تمام ساختمان های بلند باید به سیستم برق اضطراری که سیستم کشف و اعلام حریق و همچنین روشنایی فضاهای عمومی ارتباط و خروج را تامین میکند، مجهز باشند.

۴-۸-۶: سایر الزامات تعیین شده برای فضاها، اجزاء و عناصر ساختمانها باید در طراحی و ساخت ساختمان های بلند نیز رعایت گردد.