دسته‌بندی نشده · شهریور ۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۲سقفهای کاذب

در هر قسمت از واحد مسکونی که به منظور پوشاندن عناصر تاسیسات یا عبور کانال و یا دلایل دیگر، سقف کاذب احداث میشود، باید علاوه بر رعایت سایر مقررات و نکات فنی الزامی، با مقررات این قسمت نیز منطبق باشد.

۴-۹-۲-۱: نصب سقف کاذب نباید ارتفاع فضا را به کمتر از مقدار مجاز آن کاهش دهد. ارتفاع فضا، تا زیر سطح تمام شده سقف کاذب اندازه گیری می شود.

۴-۹-۲-۲: سقف کاذب باید با استفاده از قطعات مناسب و به صورت مطمئن به ساختار اصلی ساختمان متصل شده باشد تا در شرایط بهره برداری عادی و در شرایط خاص به ویژه آتشسوزی یا زمین لرزه ای که ساختمان برای آن طراحی شده است، با تخریب یا ریزش تمام یا قسمتی از آن، موجب اختلال در عملکرد ساختمان و فضاهای آن نشود و به افراد و سایر اجزاء ساختمان آسیب وارد نیاورد.

۴-۹-۲-۳: برای نصب آویزها، اتصالات و سایر اجزاء نگهدارنده سقف کاذب، باید پیش بینیهای لازم، مانند نصب و اجرای پروفیلها یا میلگردهای انتظار در هنگام اجرای ساختار اصلی ساختمان انجام گرفته باشد و از تخریب و آسیب رساندن به ساختارهای اصلی بدین منظور خودداری شود.

۴-۹-۲-۴: دیوارهای جداکننده فضاها باید تا بالای سقف کاذب و زیر سقف سازه ای امتداد داشته باشند و یا فضای بالای سقف کاذب در امتداد قائم دیوارهای جداکننده به وسیله مواد مقاوم و پایدار غیر قابل اشتعال و صدابند مناسب کاملا مسدود و جداسازی شود.

۴-۹-۲-۵: از فضای بالای سقف کاذب نباید برای انبارکردن لوازم و تجهیزات استفاده شود مگر آنکه به وسیله ساختار مناسب و با احتساب بار اضافی لوازم یاد شده طراحی و اجرا گردد.

۴-۹-۲-۶: تخلیه هوای سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه به فضای بالای سقف کاذب مجاز نیست.

۴-۹-۲-۷: در صورت استفاده از سیستم های سقف که در آنها از مواد قابل سوختن مانند انواع بلوک یا صفحه پلی استایرن استفاده میشود، باید پیش از اجرای سقف کاذب، سطح زیر سقف اصلی مطابق ضوابط مربوط، با اندود یا فرآورده ها ی مناسب، در برابر آتش محافظت گردد.

۴-۹-۲-۸: فضای بالای سقف کاذب نباید به فضای بیرون ساختمان یا به فضاهای نیمه باز و یا حیاطهای داخلی گشودگی داشته باشد، مگر آنکه این گشودگی به منظور تهویه در مناطق مرطوب و با رعایت تمام شرایط زیر انجام پذیرد:

 آ- با نصب حفاظ و توری مناسب در محل گشودگیها، از ورود جانوران و حشرات به فضای بالای سقف کاذب جلوگیری شود.

 ب- گشودگیها به فضای بیرون با تمهیدات لازم مانند نصب انواع دریچه (دامپر)، از باران، کج باران و سایر نزولات جوی و همچنین باد مزاحم محافظت شوند.

 پ- در این حالت، از لحاظ اتلاف حرارت و صرفه جویی در مصرف انرژی، فضای مابین سقف کاذب و سقف سازه ای اصلی به عنوان فضای کنترل نشده محسوب میشود و با عایقکاری مناسب مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان باید از اتلاف حرارت فضای طبقات بالا و پایین سقف کاذب جلوگیری شود.

 ت- نباید در این حالت فضای بالای سقف کاذب به هیچیک از فضاهای داخلی ساختمان هیچگونه درز یا گشودگی مانند دریچه، محل نصب لامپهای توکار و حفره های تزئینی داشته باشد و در صورت نیاز به دریچه بازدید یا دسترس، دریچه مذکور باید با تمهیدات مناسب درزبندی شود.

۴-۹-۲-۹: در مجاورت یا بالای سقف کاذب، هیچگونه لوله آب، فاضلاب یا گاز، کانال و یا تاسیسات مشابه،بایدن مستقیماً با آویزها، شبکه نگهدارنده و سایر قسمتهای سقف کاذب اتصال یا تماس داشته باشد.

۴-۹-۲-۱۰: در صورت نیاز به نصب هرگونه شیشه یا عناصر شیشه ای در سقف کاذب، باید از شیشه های ایمنی مسلح یا غیرریزنده استفاده شود.