دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۱ کلیات

این مبحث حداقل ضوابط لازم را برای جانمایی، طراحی، تأمین پیش نیازهای نصب، بهره برداری ایمن و بهینه از آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک وضع مینماید. بدین منظور مطالب زیر در این مبحث در نظر گرفته شده است:

 الف- ارائه راهکارهای طراحی و انتخاب مناسبترین آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک با قابلیت بهره برداری مناسب از لحاظ موقعیت، تعداد، نوع، سرعت، ظرفیت و سایر موارد.

ب- ارائه مقررات و ضوابط لازم در انتخاب و جانمایی (محل و تعداد) آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک.

پ- ارائه ضوابط مربوط به بالا بردن کیفیت اجرا و بهره برداری.

 تبصره: جانمایی، طراحی، محاسبه، تأمین پیش نیازهای نصب، اجرا، بهره برداری و نگهداری از آسانسورها، پلکانهای برقی و پیاده روهای متحرک باید طبق مقررات این مبحث انجام گیرد و این امر نافی نوآوری، ابتکار و فن آوری جدید نخواهد بود مگر آنکه با اهداف مقررات شامل ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی مغایرت داشته باشد.