دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۱-۱ حدود و دامنه کاربرد

۱۵-۱-۱-۱: این مبحث کلیه ضوابط مربوط به انتخاب موقعیت، جانمایی، تعیین تعداد، نوع، طراحی، ضوابط تأمین پیشنیازهای نصب، اجرای محل نصب، چگونگی لحاظ نمودن نیروهای وارده، مشخصات فنی، حفاظتها، ایمنی، نظارت عمومی بر نصب، آزمایش و تحویل انواع آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک ذکر شده در بند ۱۵-۱-۱-۲ را شامل میشود.

۱۵-۱-۱-۲: انواع و کاربرد آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک موضوع این مبحث عبارتند از:

 الف- آسانسورهای کششی جهت حمل بار، مسافر، تخت بیمار یا برانکارد و اتومبیل.

 ب- آسانسورهای هیدرولیکی جهت حمل بار، مسافر، تخت بیمار یا برانکارد و اتومبیل.

 پ- آسانسورهای کششی و یا هیدرولیکی نماباز، پانوراما و مسافربر.

 ت- انواع پلکان برقی با پله های فلزی با زاویه شیب تا 35 درجه.

 ث- پیاده روهای متحرک با پله های فلزی یا تسمه ای.

۱۵-۱-۱-۳: دستگاه ها و بالابرهای زیر مشمول مقررات این مبحث نمیباشند و ضوابـط مربوط به ساخت و به کارگیـری این دستگاه ها بایـد طبق استانـداردهای معتبـر بین المللی صورت گیرد.

الف- بالابرهای ساختمانی نظیر وینچهای بالابر، جرثقیل برجی (تاورکرین) و غیره.

 ب- بالابرهایی که در خارج ساختمانها کاربرد دارند، و کلیه دستگاه های بالابر که به عنوان معبر دائمی ساختمان تلقی نمیشوند، نظیر بالابرهای دنده شانه ای که هنگام اجرای ساختمان برای انتقال مصالح و غیره به کار گرفته میشوند.

 پ- بالابرهای ضربدری یا قیچی (عموًما با کاربرد صنعتی).

 ت- آسانسورهای سرویس خاص (کتاب بر، غذا بر و…).

ث- سکوهای بالابر صندلی چرخدار و معلول بر با حرکت قائم و یا مایل.

 ج- پارکینگهای طبقاتی و بالابرهای مکانیزه خودروبر که عملکردی شبیه به آسانسور دارند.

 چ- نوار نقاله های باربر.

۱۵-۱-۱-۴: مقررات این مبحث از تاریخ ابلاغ آن قابل اجرا و الزامی بوده و کلیه طراحان، مهندسان، مجریان، مالکان و مراجع کنترل و بازرسی موظف به رعایت مقررات مربوطه و حداقلهای مندرج در این مبحث میباشند.

۱۵-۱-۱-۵: رعایت این مبحث برای کلیه ساختمانهایی که فرآیند اخذ پروانه ساختمان آنها تا تاریخ ابلاغ این مقررات آغاز نشده است، الزامی میباشد.

۱۵-۱-۱-۶: در صورت ایجاد هرگونه تغییر اساسی در ساختمان که منجر به توسعه سطح، افزایش تعداد طبقات، تغییر کاربری و یا تغییر محل آسانسورها گردد، لازم است در شرایط جدید محاسبات با در نظر گرفتن کلیه مقررات این مبحث تکرار گردد.

۱۵-۱-۱-۷: تغییرات اساسی در آسانسور که منجر به تغییر محل، ظرفیت و یا سرعت آسانسور گردد، باید با رعایت مقررات این مبحث انجام گیرد.

۱۵-۱-۱-۸: کلیه اسناد، مدارک فنی و نقشه های ساختمانی، شامل جزییات کامل موقعیت، اطلاعات و مشخصات فنی آسانسور، پلکان برقی یا پیاده رو متحرک باید در اختیار کارفرما یا بهره بردار (یا هر دو) قرار گیرد تا ضمن نگهداری از آنها برای تأیید مسئول امور ساختمان در شهرداری یا هر مقام قانونی دیگر ارائه گردد.

۱۵-۱-۱-۹: ایجاد هر گونه تغییر پس از تحویل آسانسور باید در نقشه ها اعمال و مدارک نگهداری شده بر اساس آن به روز شوند.

۱۵-۱-۱-۱۰: در صورتیکه ضوابط و مقررات مندرج در این مبحث با ضوابط مندرج در سایر مباحث تفاوت داشته باشد، لازم است ضابطه ای که محدودیت بیشتری در راستای تامین ایمنی ایجاد نماید، ملاک عمل قرار گیرد.

۱۵-۱-۱-۱۱: آسانسور، پلکان برقی یا پیاده رو متحرک باید دارای شناسنامه فنی و اطلاعاتی بوده و فروشنده این اطلاعات را به همراه تجهیزات، تحویل بهره بردار یا مراجع قانونی دیگر نماید. با استناد به این مدارک، بازرسی، تحویل گیری، و یا هرگونه اقدام قانونی بعدی صورت خواهد پذیرفت.

۱۵-۱-۱-۱۲: لوازم، تجهیزات و سیستمهای ایمنی کلیه آسانسورها، پلکان برقی و پیاده روهای متحرک، باید مطابق با استانداردهای ملی مربوطه و یا استانداردهای معتبر بین المللی باشند.