دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۱۳ سایر تجهیزات و تاسیسات ساختمان

۴-۹-۱۳-۱: در تمام ساختمان های مشمول این مقررات باید تجهیزات برقی و تأسیسات و لوله کشی توزیع آب، برق، گاز و دفع فاضلاب و آبهای سطحی در انطباق با مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان در نظر گرفته شود.

۴-۹-۱۳-۲: در ساختمان های گروه های 4 تا 8، نصب صندوق پستی اختصاصی برای هر واحد در محل ورودی ساختمان الزامی است. در ساختمان های گروه های دیگر نیز تعبیه حداقل یک صندوق پستی برای مجموعه واحدها، که امکان باز کردن آن برای همه واحدها وجود داشته باشد، الزامی است.

۴-۹-۱۳-۳: وجود لانه های حیوانات خانگی تنها در محوطه ساختمان و در شرایط زیر مجازست:

آ- طبق قوانین کشور، نگهداری آنها در محل مورد نظر بلامانع باشد،

ب- برای همسایگان مزاحمتی فراهم نکند،

 پ- به صورت عناصر یا فضاهایی مجزا از ساختمان و با مصالحی ایجاد شود که به عنوان یک بخش اصلی از ساختمان محسوب نشود. در این محل دسترسی به آب باید به طور دائم فراهم بوده و مسائل بهداشتی رعایت گردد.

 ت- دسترسی به این لانه ها نباید مستلزم عبور از فضاهای اصلی واحدها باشد.

۴-۹-۱۳-۴: در محلهایی که نگهداری و پرورش برخی حیوانات در داخل بافت شهری مجاز شمرده میشود، محل نگهداری حیوانات باید از فضاهای اقامت ساکنان به گونه ای جدا گردد که از نظر نحوه دسترسی و جزئیات تهویه، تاسیسات ساختمان و دفع فاضلاب، منظر عمومی و سایر جنبه های معماری و ساختمانی، در بهداشت و آسایش ساکنان و همسایگان اختلالی پیش نیاید.