دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۴ بامهای شیبدار

۴-۹-۴-۱: بامهای شیبدار باید به نحوی طراحی و اجرا گردند که از ریزش برف، یخ یا اجزای سقف از ارتفاع جلوگیری شود.

۴-۹-۴-۲: در بامهای شیبدار باید تدابیر لازم به منظور حفظ جان کارگران در هنگام کار در روی بام پیش بینی گردد.

۴-۹-۴-۳: چنانچه شیب بام شیبدار به سمت زمینهای مجاور یا معابر عمومی باشد باید فاصله افقی لبه بیرونی بام از مرز مالکیت، در ساختمان های گروه 1 تا 5، به اندازه حداقل 0.20 متر رعایت گردد و در ساختمان های گروه های 6 و 7، به ازاء هر طبقه اضافه، 0.10 متر به این فاصله افزوده میشود. برای ساختمان های گروه 8، رعایت مقررات و ضوابط خاص آنها الزامیست.

۴-۴-۹-۴: رعایت بندهای ۴-۹-۳-۳ تا ۴-۹-۳-۵ در مورد هدایت و تخلیه آب بام الزامیست.