دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۵ سقفهای نورگذر

هرجا که نورگیری از طریق سقف صورت گیرد یا سطوح شفاف یا شیشه ای در سقف نصب شود باید با الزامات زیر منطبق باشد:

۴-۹-۵-۱: نورگیرهای سقفی که برای تامین نور الزامی فضاها تعبیه میشوند باید به فضای باز یا حیاطهای داخلی متصل باشند و سطح شفاف آنها نباید از سطح الزامی شیشه پنجره برای فضاهای مورد نظر کمتر باشد.

۴-۹-۵-۲: مجموع سطح نورگیرهای سقفی و پنجره های دیواری در فضاهای مورد نظر که بصورت طبیعی نورگیری شود، باید معادل سطوح الزامی مذکور در جدول ۴-۶-۱ باشند.

۴-۹-۵-۳: سقفهای نورگذر یا شفاف، مانند سقف گلخانه و پاسیو و همه قسمتهای شیشه ای یا شفاف در سایر سقفها، باید از جنس ایمن و غیر ریزنده باشند.

۴-۹-۵-۴: در طراحی و اجرای سقفهای نورگذر یا شفاف وسیع مانند سقف گلخانه و پاسیو باید تدابیری جهت امکان نظافت و تحمل وزن نظافتکار جهت ایمنی در نظر گرفته شود.