دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۱-۶ حدود کاربرد

این مقررات، شامل انواع ساختمان های بتن آرمه، فولادی، چوبی و با مصالح بنایی می باشد. سازه ای خاص مانند سدها، پل ها، اسکله ها، سازه ای دریایی و نیروگاهای هسته ای مشمول ضوابط این مبحث نمی شوند. برای طراحی ساختمان های با مصالح بنایی غیر مسلح نیز باید ضوابط مندرج در مبحث هشتم مقررات ملّی ساختمان رعایت گردد.