دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۱

اطلاعات و مدارک فنی آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک

هر دستگاه آسانسور، پلکان برقی یا پیاده رو متحرک باید دارای مدارک فنی به شرح زیر باشد و به مسئولین ساختمان تحویل گردد:

 ۱- پلاک: شامل نام و نشانی کامل سازنده، نام و نشانی نماینده (در صورت وجود)، مدل دستگاه، شماره سریال و سال ساخت. این پلاک باید به آسانی قابل مشاهده و خواندن باشد.

 ۲- شناسنامه های فنی: مانند نمونه های ارائه شده در پایان همین پیوست

 ۳- نقشه های اجرایی: با قید نیروهای وارده و نقشه های عمومی برقی

 ۴- تاییدیه های فنی و گواهیهای مربوط به اجزا مطابق ضوابط استانداردهای ملی

 ۵- گواهی بازرسی فنی صادره از طرف شرکت بازرسی معتبر که پس از نصب، راه اندازی، آزمایش و تایید بر مبنای استاندارد ملی صادر میگردد. پلاک گواهی بازرسی فنی باید داخل کابین آسانسور نیز نصب گردد.

 ۶- قرارداد سرویس و نگهداری

 ۷- کتابچه دستورالعمل بهره برداری: در این کتابچه دستورالعملهای سرویس، نگهداری، بازرسی و آزمایشهای دورهای باید به زبان فارسی و انگلیسی آمده باشد. اطلاعات ارائه شده در این دستورالعمل باید حتیالامکان در قالب شکل، نمودار یا جدول ارائه شده باشد. جهت استفاده طولانی مدت کتابچه ارائه شده باید از جنس بادوام ساخته شده باشد.

۸- دستورالعملهای ایمنی که نیاز به اقدام فوری دارند، باید به راحتی در دسترس افراد صاحب صلاحیت باشند تا در مواقع لزوم بتوان به آنها رجوع نمود. متن این دستورالعملها باید تا حد ممکن ساده و مختصر تدوین شده باشد.