دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۲-۴ ویژگیهای آسانسورهای هیدرولیک

۱۵-۲-۴-۱: در صورتیکه سیستم از نوع مستقیم باشد جک باید دارای شیر اطمینان مخصوص باشد. در صورتیکه از نوع غیرمستقیم باشد علاوه بر شیر اطمینان مخصوص، تدابیر ایمنی برای پیشگیری از سقوط آسانسور در اثر پاره شدن سیم بکسل مطابق استاندارد شماره 6303- 2 سازمان ملی استاندارد ایران در نظر گرفته شود.

۱۵-۲-۴-۲: در صورتیکه بیش از یک جک برای جابجایی کابین به کار رود باید به نحوی به همدیگر مرتبط شوند که فشار روغن آنها همواره یکسان باشد.

۱۵-۲-۴-۳: در صورتیکه آسانسور هیدرولیک از نوعی باشد که نیاز به حفر چاه جهت استقرار جک باشد (چاه جک)، باید پیش بینی لازم جهت حفر این چاه به عمل آید.

۱۵-۲-۴-۴: چاه جک (در صورت وجود) باید نسبت به نفوذ آب مقاوم باشد و با دقت شاقولی 25 میلیمتر در ارتفاع 3 متر اجرا گردد.

۱۵-۲-۴-۵: سایر الزامات مانند محاسبه تعداد، ظرفیت، جابجایی که برای آسانسورهای کششی مقرر شده، برای آسانسورهای هیدرولیک نیز لازم الاجرا میباشد.