دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۲-۷ حفاظت در مقابل آتش

هنگام آتشسوزی ساختمانها، آسانسورها میتوانند نقش حیاتی در تخلیه ساختمان و نجات افراد داشته باشند، در حالیکه همیشه این پیغام در آسانسورها نصب میشود که از آسانسورها هنگام آتشسوزی استفاده نشود. هنگام وقوع حریق در تمام یا قسمتی از ساختمان مشکلات تخلیه خصوصًا برای سالمندان و بیماران پیش می آید. به همین منظور استفاده از آسانسور در مواقع آتشسوزی در صورتی مجاز است که آسانسور در اختیار افراد ذیصلاح یا آتشنشانها قرار گیرد تا بتوانند با راندمان بیشتر، عملیات تخلیه را انجام دهند.

۱۵-۲-۷-۱: رعایت مفاد مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان “محافظت ساختمانها در برابر حریق” لازم الاجرا میباشد.

۱۵-۲-۷-۲: چاه آسانسور به عنوان یک کانال هوایی عمل میکند و لذا راهرو طبقات باید توسط درهای ضدگسترش حریق محفوظ گردد تا از نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور به عنوان دودکش جلوگیری شود.

۱۵-۲-۷-۳: کابل تغذیه برق برای آسانسور باید مستقل باشد تا چنانچه در اثر آتشسوزی، اتصال برق منجر به عمل فیوزها یا کلیدهای حفاظتی دیگر گشته و سبب قطع مدار برق قسمتهایی از ساختمان شوند، سیستم برق آسانسور همچنان متصل و فعال باشد.

۱۵-۲-۷-۴: در پایینترین نقطه و یا در طبقه همکف داکت هوایی خاصی برای چاه آسانسور طراحی و ساخته شود تا در مواقع آتشسوزی و نفوذ دود به چاه آسانسور، تهویه هوای تازه از داکت ممکن باشد.

۱۵-۲-۷-۵: داکت فوق باید به نحوی محفوظ شود تا از ورود انسان و یا حیوانات به چاه آسانسور جلوگیری شود.

۱۵-۲-۷-۶: در صورت الزام به پیش بینی سیستم اعلام حریق در ساختمان (با توجه به ضوابط سایر مباحث مقررات ملی ساختمان یا ضوابط سازمان آتشنشانی و غیره)، نصب حسگرهای سیستم اعلام حریق در فضاهای موتورخانه آسانسور، چاه آسانسور، راهرو و ورودی به موتورخانه آسانسور و راهرو جلوی درِ طبقات آسانسور الزامی است. حداکثر فاصله افقی نصب این حسگرها از مرکز هر بازشو آسانسور (مرکز در طبقات) برابر 1.5 متر است. این حسگرها از طریق تابلو کنترل (پانل کنترل) سیستم اعلام حریق به سیستم کنترل آسانسور مرتبط میگردند. در صورتیکه حسگرهای فوق الذکر فعال شوند، درِ آسانسور نباید در هیچیک از طبقات به جز طبقه ورودی یا طبقه از پیش تعریف شده باز شود. تمام آسانسورها باید به طبقه ای که توسط افراد مسئول ساختمان مشخص میشود منتقل شوند و قابلیت کنترل به صورت دستی (کلید آتشنشان) را دارا باشند.

۱۵-۲-۷-۷: استفاده از هر نوع وسایل آتشنشانی در موتورخانه آسانسور به شرطی مجاز میباشد که این تجهیزات برای اطفای حریق ناشی از آسانسور به کار روند.

۱۵-۲-۷-۸: انبار کردن و یا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و یا غیرقابل اشتعال در چاه آسانسور، موتورخانه و یا چاهک آسانسور ممنوع میباشد.

۱۵-۲-۷-۹: در صورتیکه دیواره های چاه آسانسور از نظر مقاومت به آتش درجه بندی شده باشند، باید درهای لولایی همان درجه و درهای اتوماتیک حداقل نصف آن درجه بندی را دارا باشند.