دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۳-۱ الزامات اولیه طراحی

مهندسین طراح باید با استفاده از اطلاعات این بخش و اطلاعات تکمیلی اخذ شده از شرکتهای معتبر سازنده نسبت بهانتخاب نوع، تعداد، ظرفیت و مکان صحیح قرارگیری پلکان برقی اقدام نمایند و مسئولیت هرگونه اشتباهی درخصوص موارد ذکرشده به عهده آنان میباشد.

۱۵-۳-۱-۱: پلکان برقی باید در محلی که بیشترین تردد مسافران از آنجا صورت میگیرد تعبیه گردد، و بدون بروز اغتشاش در مسیر حرکت عادی آن طبقه، افراد را به سطح بالاتر یا پایینتر منتقل نماید. در صورت عدم امکان رؤیت باید با علائم مناسبی افراد به سمت پلکان برقی هدایت شوند.

۱۵-۳-۱-۲: در ابتدا و انتهای پلکان برقی فضای غیرمحصور مناسبی در نظر گرفته شود، به نحوی که مسافران به راحتی به مسیر حرکت خود ادامه داده از ازدحام در قسمت ورودی و خروجی جلوگیری شود. حداقل عرض این فضا باید به اندازه فاصله لبه بیرونی دستگیره ها به علاوه 80 میلیمتر از هر طرف بیشتر بوده و عمق آن از انتهای دستگیره حداقل 2.5 متر باشد (شکل ۱۵-۳-۱-۲)، در صورتیکه عمق 2 متر باشد حداقل عرض باید دو برابر فاصله بین مرکز دو دستگیره باشد.

شکل ۱۵-۳-۱-۲ فضای باز در ورودی یا خروجی پلکان برقی.

 

۱۵-۳-۱-۳: مهندسان طرا ح با توجه به شرایط و موقعیت ساختمان میتوانند آرایش پلکان برقی را با رعایت بندهای این مقررات و مشورت شرکتهای معتبر سازنده به کار گیرند.

۱۵-۳-۱-۴: در مکانهای پرتردد نظیر مترو و پایانه های مسافری باید از پله های عریض استفاده نمود. پلکان برقی این اماکن باید از نوع پرکار یا خیلی پرکار انتخاب شوند.

۱۵-۳-۱-۵: در صورتیکه پلکان برقی در محیط روباز استفاده میشود باید از نوعی انتخاب شود که سازگاری کافی با شرایط محیطی را دارا باشد.

۱۵-۳-۱-۶: اطراف منطقه باز طبقه فوقانی میبایستی به نحوی محصور گردد که امکان سقوط ناخواسته اشیا یا افراد، وجود نداشته باشد.

۱۵-۳-۱-۷: حداکثر سرعت پلکان برقی د ر صورتیکه زاویه شیب آن بیش از 30 درجه نباشد 0.75 متر بر ثانیه میباشد. در صورتیکه زاویه شیب بین 30 تا 35 درجه باشد حداکثر سرعت اسمی 0.5 متر بر ثانیه میباشد.

۱۵-۳-۱-۸: سرعت اسمی پیاده رو متحرک در ورودی و خروجی آن ح داکثر 0.75 متر بر ثانیه میباشد.

۱۵-۳-۱-۹: تحت شرایط خاصی سرعت اسمی پیاده رو متحرک در ورودی و خروجی تا 0.9 متر بر ثانیه قابل افزایش است، در این صورت نباید عرض پیاده رو متحرک از 1.10 متر بیشتر باشد.

۱۵-۳-۱-۱۰: حداقل فاصله قائم مجاز ما بین نوک هر پله تا هر مانع فوقانی 2.3 متر میباشد.

 ۱۵-۳-۱-۱۱: زاویه شیب پلکان برقی نباید از 30 درجه بیشتر شود. در صورتیکه حداکثر ارتفاع پله 6 متر و حداکثر سرعت آن 0.5 متر بر ثانیه باشد این زاویه تا 35 درجه قابل افزایش است (شکل ۱۵-۳-۱-۱۱(

شکل ۱۵-۳-۱-۱۱ زوایای شیب پلکان برقی

 

۱۵-۳-۱-۱۲ : زاویه شیب پیاده رو متحرک حداکثر 12 درجه نسبت به سطح افق میباشد (شکل ۱۲-۱-۳-۱۵)

شکل ۱۲-۱-۳-۱۵: زوایای شیب پیاده روهای متحرک

 

۱۵-۳-۱-۱۳ : در صورتیکه زاویه شیب پیاده رو متحرک بیش از 6 د رجه باشد، باید در سطح فوقانی حرکت حداقل مسافت 0.4 متر را با زاویه شیب کمتر از 6 درجه طی نماید. در صورتیکه سرعت طبق مقررات بند (۱۵-۳-۱-۱۲) باشد این مسافت حداقل به 1.6 متر افزایش می یابد.