دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۳-۲ ویژگیهای سازه و نحوه انتخاب پلکان برقی و پیاده رو متحرک

۱۵-۳-۲-۱: نیروهای استاتیکی و دینامیکی وارد شده از طرف پلکان برقی و پیاده رو متحرک به سازه ساختمان و نیروی قابل تحمل قلابهای نصب پلکان برقی و پیاده رو متحرک متناسب با عرض پله، ارتفاع، زاویه، نوع مصالح مورد استفاده توسط شرکت سازنده تعیین می شود. لذا مهندسان طراح سازه باید پس از مشخص نمودن ارتفاع، زا ویه و انتخاب عرض پله طبق بند (۱۵-۳-۲-۲)، میزان نیروها و محل اثر آنها را از شرکتهای معتبر سازنده پلکان برقی و پیاده رو متحرک اخذ نموده در محاسبه و طراحی سازه لحاظ نمایند.

۱۵-۳-۲-۲: ظرفیت جایجایی افراد توسط پلکان برقی در ساعت از نظر تئوری از رابطه ۱۵-۳-۲-۲ بدست می آید (شکل ۱۵-۳-۲-۲). همچنین جدول ۱۵-۳-۲-۲ ظرفیت جابجایی برای سرعتها و عرض پله های معمول را نمایش میدهد.

    \[C_{t}=\frac{V\ast 3600\ast k}{T}(\frac{p}{h})\]

رابطه ۱۵-۳-۲-۲

که در آن:

Ct  = تعداد افراد جابه جا شده در ساعت

V = سرعت حرکت پله (متر بر ثانیه)

K = ضریب متناسب با عرض پله

T = عمق پله (متر)

(P/h) = نفر در ساعت

در صورتیکه عرض پله 0.6 متر 1) نفر روی هر پله) باشد: K =1                                                

در صورتیکه عرض پله 0.8 متر 1,5) نفر روی هر پله) باشد: K =1/ 5

در صورتیکه عرض پله 1 متر 2) نفر روی هر پله) باشد: K =2

شکل ۱۵-۳-۲-۲ : تعداد افراد روی هر پله متناسب با عرض آن (ضریب (K

 

جدول ۱۵-۳-۲-۲ ظرفیت جابه جایی پلکان برقی

عرض پله (متر)

سرعت اسمی (متر بر ثانیه)

0.5

0.65

0.75

0.6

4500 نفر در ساعت

5850 نفر در ساعت

6750 نفر در ساعت

0.8

6750 نفر در ساعت

8775 نفر در ساعت

10125 نفر در ساعت

1

9000 نفر در ساعت

11700 نفر در ساعت

13500 نفر در ساعت

 

توضیح: در عمل تعداد افرادی که توسط پلکا ن برقی در یک ساعت جا به جا میشوند کمتر از مقادیر بالا است زیرا برخی از پله ها خالی میمانند و روی هر پله هم تعداد کامل سوار نمیشوند.

۱۵-۳-۲-۳: محاسبه ظرفیت جابجایی افراد در پیاده رو متحرک از رابطه مندرج در بند (۱۵-۳-۲-۲) به دست می آید. ضریب K در صورتیکه عرض پیاده رو متحرک 1.20 متر باشد، 2.5 میباشد.

۱۵-۳-۲-۴: در طراحی محل نصب پلکان برقی و پیاده رو متحرک باید پیش بینیهای لازم جهت چاهک متناسب با نوع و ارتفاع پلکان برقی و پیاده رو متحرک مدنظر قرار گیرد، ابعاد و ارتفاع چاهک مذکور طبق جدولهای شرکتهای سازنده پلکان برقی و پیاده رو متحرک طراحی میگردد.