دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۳-۳: تأثیرات پلکان برقی و پیاده رو متحرک بر سازه ساختمان

۱۵-۳-۳-۱: نیروهای استاتیکی و دینامیکی ناشی از وزن و حرکت پلکان برقی و پیاده رو متحرک باید در محاسبه و طراحی سازه ساختمان مورد نظر قرار گیرند.

۱۵-۳-۳-۲: تأثیرات دینامیکی ناشی از ارتعاش موتور پلکان برقی باید در محاسبه و طراحی سازه ساختمان و سازه نگهدارنده پلکان برقی و پیاده رو متحرک در نظر گرفته شود.