دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۳-۴ مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک

۱۵-۳-۴-۱: پلکان برقی و پیاده رو متحرک باید قابلیت حرکت در دو جهت پایین و بالا را داشته باشد. تغییر جهت حرکت پس از تخلیه کامل افراد به عهده تکنسین مقیم و مسئول پلکان برقی میباشد. جهت حرکت نباید توسط مسافرین قابل تغییر باشد.

۱۵-۳-۴-۲: در پلکان برقی باید حداقل 2 و حداکثر 4 پله تخت در ورودی و خروجی جهت تسهیل پیاده شدن افراد پیش بینی گردد. در صورتیکه ارتفاع پلکان برقی بیش از 6 متر باشد تعبیه 3 پله تخت در ورودی و خروجی پلکان برقی الزامی است.

۱۵-۳-۴-۳: نرده های پلکان برقی و پیاده رو متحرک باید در دو طرف وجود داشته باشند. جنس دیواره های آنها معمولاً فلز است. در صورتیکه جنس این دیواره ها شیشه باشد، باید از نوع شیشه ایمنی با مقاومت مکانیکی کافی و حداقل 6 میلیمتر ضخامت باشد.

۱۵-۳-۴-۴: نرده های هر دو طرف باید پس از رسیدن به سطح افقی طبقات حداقل 300 میلیمتر ادامه یابند.

۱۵-۳-۴-۵: شانه ثابت فلزی قابل تنظیم، با دندانه های متناسب با شکل شیارهای پله یا تسمه در قسمت ورودی و خروجی به صورت ثابت باید نصب گردد.

۱۵-۳-۴-۶: دستگیره روی نرده های دو طرف پله باید متحرک و هم جهت حرکت پله بوده و سرعت حرکت آن برابر سرعت حرکت پله با رواداری حداکثر ± 2 درصد باشد.

۱۵-۳-۴-۷: فاصله بین کناره های خارجی دستگیره و دیواره یا مانع اطراف (در صورت وجود) نباید کمتر از 80 میلیمتر باشد.

۱۵-۳-۴-۸: فاصله بین پله ها و یا فاصله بین پله ها و حفاظ کناری آنها نباید بیش از 5 میلیمتر باشد.

۱۵-۳-۴-۹: در مکانهای کمترافیک جهت صرفه جویی انرژی و جلوگیری از استهلاک پلکان برقی و پیاده رو متحرک، لازم است با استفاده از چشم الکترونیک و یا حسگرهای مکانیکی سیستمی تعبیه گردد که در بازه های زمانی عدم استفاده افراد، از سرعت حرکت دستگاه کاسته شده و یا متوقف گردد.