دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۳-۵ حفاظتهای فنی و ایمنی

۱۵-۳-۵-۱: لازم است در گوشه زیر سقف طبقه فوقانی و پلکان برقی محافظ نصب گردد.

۱۵-۳-۵-۲: قبل از راه اندازی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک نسبت به عملکرد کلیه سیستمهای ایمنی باید اطمینان حاصل نمود.

۱۵-۳-۵-۳: در محل ورود و خروج دستگیره به نرده های دو طرف پله باید محافظ دست یا انگشت یا اشیای خارجی تعبیه نمود.

۱۵-۳-۵-۴: پلکان برقی و پیاده روهای متحرک باید به سیستم ترمز مطابق با استانداردهای ملی پلکان برقی (در صورت وجود) یا استانداردهای معتبر بین المللی مجهز باشند و در صورت بروز هرگونه خطای برقی، ترمز پلکان برقی باید فعال گردد و به صورت آرام حرکت پله را به طور خودکار متوقف نماید.

۱۵-۳-۵-۵: کنترل کننده مکانیکی سرعت (گاورنر) جهت تشخیص ازدیاد یا کاهش سرعت مجاز باید در ساختار پلکان برقی و پیاده روهای متحرک پیش بینی گردد.

۱۵-۳-۵-۶: جهت توقف اضطراری حرکت پلکان برقی و پیاده روهای متحرک دکمه قرمز رنگ قابل رؤیتی در گوشه پایین سمت راست ورودی و خروجی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک باید نصب گردد. در پلکان برقی و پیاده روهای متحرک با طول زیاد باید دگمه های اضطراری اضافی نصب شود به گونه ای که حداکثر فاصله بین آنها در پلکان برقی 30 متر و در پیاده رو متحرک 40 متر باشد.

۱۵-۳-۵-۷: در هنگام شکستن پله، گیر کردن مانعی بین پله ها یا بین پله ها و صفحه شانه ای و پاره شدن زنجیر اتصال پله ها به یکدیگر باید به وسیله حسگرهای جداگانه حرکت پله متوقف گردد.

۱۵-۳-۵-۸: عرض شیار هر پله از 5 تا 7 میلیمتر و عمق آن از 10 میلیمتر نباید کمتر باشد.

 سطح پله باید مانع لیز خوردن افراد شود.

۱۵-۳-۵-۹: حداکثر ارتفاع هر پله 0.24 متر و حداقل عمق 0.38 متر میباشد.

۱۵-۳-۵-۱۰: سراسر اجزای پلکان برقی و پیاده روهای متحرک باید در کلیه ساعات کارکرد با روشنایی یکنواخت بیش از 54 لوکس روشن شود.

۱۵-۳-۵-۱۱: در سطح ورودی و خروجی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک باید تابلوهای قابل رؤیت و مقاومی حاوی نکات ایمنی و هشدار دهنده زیر نصب شوند:

الف-توجه،

ب- مخصوص عبور افراد،

پ- مواظب کودکان خود باشید،

ت- دستگیره ها را بگیرید، و

ث- به کناره ها تکیه نکنید.

۱۵-۳-۵-۱۲: تمام فضاهای پلکان برقی و پیاده روهای متحرک که نیاز به بازرسی یا تعمیر دارند باید دارای درهایی باشند که در شرایط عادی بسته باشند.