دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۳-۷ تحویل گیری و نگهداری

۱۵-۳-۷-۱: پلکان برقی و پیاده روهای متحرک باید مطابق ضوابط این مقررات در ساختمانها نصب و راه اندازی گردد و قطعات منفصله و یا مونتاژ شده آن مطابق ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران به شماره 6303-1 ساخته شده و پس از نصب بازرسی فنی شده باشند.

۱۵-۳-۷-۲: مسئولیت کارکرد صحیح، ایمن و مداوم پلکان برقی و پیاده روهای متحرک پس از نصب و راه اندازی به عهده شرکت سازنده یا پیمانکار فروشنده آن میباشد، ولی مهندسان یا مسئولان بهره برداری یا کارفرما باید طبق مفاد این مقررات و سایر موارد ایمنی و فنی مندرج در مشخصات فروشنده، پلکان برقی و پیاده روهای متحرک را تحویل بگیرند و در این زمینه مسئولیت دارند.

۱۵-۳-۷-۳: در صورتیکه هریک از موارد مندرج در این مقررات توسط فروشنده یا سازنده پلکان برقی و پیاده روهای متحرک و یا موارد ساختمانی رعایت نشده باشد، هر کدام در حوزه مسئولیت خود موظف به رفع مغایرت بوده و تا زمان رفع این موارد تحویل گیری و بهره برداری از پلکان برقی و پیاده رو متحرک امکان پذیر نخواهد بود.

۱۵-۳-۷-۴: پس از تحویل گیری پلکان برقی و پیاده روهای متحرک، نگهداری و سرویسهای منظم آن باید به عهده شرکتهای ذیصلاح گذاشته شود. هرگونه اشکال ناشی از عدم سرویس به عهده نگهدارنده میباشد و در صورت عدم عقد قرارداد نگهداری، مسئولیت به عهده مسئولان ساختمان یا نمایندگان قانونی آنها میباشد.