دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۲

در این قسمت ابعاد پیشنهادی چاه، چاهک، موتورخانه و کابین آسانسور ذکر گردیده است. این جدول مربوط به آسانسورهای ساختمانهای دسته اول تا چهارم و آسانسورهای حمل خودرو میباشد.

 توضیحات: این جدولها ابعاد برخی از آسانسورها تا سرعت 2/5 متر بر ثانیه را پیشنهاد میدهد.

 ابعاد مربوط به سرعتهای بالاتر و انواع دیگر آسانسورها باید از شرکتها و مشاورین صاحب صلاحیت اخذ گردد. سرعت 0.4 متر بر ثانیه فقط برای آسانسورهای هیدرولیک و سرعتهای 1.6 و 2.5 متر بر ثانیه فقط برای آسانسورهای کششی الکتریکی به کار میرود.

 آسانسورهای 375، 300 و 450 کیلوگرم فقط برای انتقال عادی مسافرین به کار میرود. ظرفیت 600 کیلوگرم برای جابجایی افراد با صندلی چرخدار و آسانسور 1000 کیلوگرم در ساختمانهای مسکونی و بیمارستانها برای حمل برانکارد با دسته های قابل جدا شدن کاربرد دارد.

آسانسورهای 1600 و 2000 کیلوگرم برای حمل تختهای بیمارستانی در مراکز بیمارستانی و درمانی به کار میرود و ظرفیت 2500 کیلوگرم برای حمل تخت بیمارستانی به همراه مسافرین و وسایل پزشکی کاربرد دارد.

 آسانسورهای کنار هم دارای چاه مشترک

الف- عرض کل چاه مشترک برابر با مجموع عرض چاه های هر آسانسور به علاوه ضخامت دیواره ها یا سازه های جداکننده است.

 ب- ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع سریعترین آسانسور موجود در چاه مشترک میباشد.

 ج- حداقل ارتفاع کف آخرین توقف تا زیر سقف موتورخانه (بالاسری) برابر با ارتفاع بالاسری برای سریعترین آسانسور موجود در چاه مشترک میباشد.

 

جدول ۱: اندازه های ارتفاع بالاسری، ارتفاع چاهک، ارتفاع کابین و درب

جدول ۱ ادامه

 

جدول ۲ : اندازه موتورخانه

 

جدول ۳: ابعاد کاربردی آسانسورهای بیمارستانی دسته های سوم و چهارم

شکل۱: اندازه های کابین ورودی

شکل ۲: آسانسور الکتریکی با موتورخانه

شکل ۳: آسانسور هیدرولیک با موتورخانه

 

شکل ۴: آسانسورهای ساختمان مسکونی

توجه ۱: این آسانسورها تا سرعت 2/5 متر بر ثانیه مناسب هستند.

 توجه ۲: انتخاب سری (الف) یا سری (ب) به نوع طراحی بستگی دارد.

 توجه ۳: آسانسورهایی که در سری (الف) و سری (ب) با علامت  مشخص شده اند برای استفاده افراد ناتون با صندلی چرخدار مناسب هستند انتخاب بازشوی در، با عرض 800 یا 900 میلیمتر به اندازه های طراحی بستگی دارد. بازشوی 900 میلیمتر اولویت دارد.

 توجه ۴: علیرغم نشان دادن وزنه تعادل در شکلهای فوق، اندازه ها مستقل از نوع سیستم محرکه داده شده است.

توجه ۵ : برانکارد بر اساس اندازه 600 × 2000 میلیمتر در نظر گرفته شده است.

a :عرض بازشوی 800 میلیمتر، ارتفاع کابین 2200 میلیمتر و ارتفاع بازشو 2100 میلیمتر

b :عرض بازشوی 900 میلیمتر، ارتفاع کابین 2200 میلیمتر و ارتفاع بازشو 2100 میلیمتر

c :اندازه برانکارد 600 × 2000 میلیمتر

  

شکل ۵: آسانسور با کاربرد عمومی

 

توجه ۱: این آسانسورها تا سرعت 2/5 متر بر ثانیه مناسب هستند (برای سرعتهای بیشتر 100 میلیمتر به عرض و عمق چاه اضافه شود)

 توجه ۲: انتخاب سری (الف) یا سری (ب) به نوع طراحی بستگی دارد.

 توجه ۳: آسانسورهایی که در سری (الف) و سری (ب) با علامت  مشخص شده اند برای استفاده افراد ناتون با صندلی چرخدار مناسب هستند انتخاب بازشوی در، با عرض 800 یا 900 میلیمتر به اندازه های طراحی بستگی دارد. بازشوی 900 میلیمتر اولویت دارد.

 توجه ۴: آسانسورهایی که با علامت * مشخص شده اند برای مانور صندلی چرخدار (سه نقطه چرخش) نیز مناسب هستند.

a : عرض باز شوی 800 میلیمتر

b : عرض باز شوی 900 میلیمتر

c : عرض باز شوی 1100 میلیمتر

d : ارتفاع کابین 2200 میلیمتر، ارتفاع بازشوی 2100 میلیمتر

e : ارتفاع کابین 2300 میلیمتر، ارتفاع بازشوی 2100 میلیمتر

 شکل ۶: آسانسورهای با ترافیک سنگین

 

ارتفاع کابین باید 2400 میلیمتر و ارتفاع ورودی باید 2100 میلیمتر باشد.

توجه ۱: به دلیل ابعاد بزرگ کابین این آسانسورها برای سرعتها 2/5 متر بر ثانیه تا سرعت 6 متر بر ثانیه مناسب هستند.

توجه ۲: آسانسورهایی که با علامت مشخص شده اند، برای مانور صندلی چرخدار (سه نقطه چرخش) نیز مناسب هستند.

 .a فقط برای آسانسورهای با ظرفیت 1275 کیلوگرم و سرعت 2/5 متر بر ثانیه- شکل ۵ را ببنید.

شکل ۷: آسانسورهای بیمارستانی

ارتفاع کابین باید 2300 میلیمتر و ارتفاع بازشو باید 2100 میلیمتر باشد.

توجه۱: این آسانسورها برای سرعت 2/5 متر بر ثانیه و کمتر از آن مناسب است.

 توجه ۲: اندازه های داخل پرانتز برای آسانسورهای هیدرولیک با جک پهلو بکار میرود.

توجه ۳: آسانسورهایی که با علامت  مشخص شده اند برای مانور صندلی: مدار (سه نقطه چرخش) نیز مناسب هستند.

توجه۴: علیرغم نشان دادن وزنه تعادل در شکلهای فوق، اندازه ها مستقل از نوع سیستم محرکه داده شده است.

توجه ۵: آسانسور 1275 کیلوگرم با درِ وسط باز شو به همراه سایر آسانسورها با درِ وسط باز شو مشابه در گروه و برای حمل برانکارد با ابعاد 600 ×200 میلیمتر استفاده میشود.

a :تخت به ابعاد 900×2000 میلیمتر

b :تخت به ابعاد 1000×2000 میلیمتر

c :تخت به ابعاد 1000×2300 میلیمتر به همراه تجهیزات اضافی