دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۳

 نقشه ها و اطلاعات تکمیلی

مطابق شکل ۱ و ۲ حداکثر ارتفاع یا مسیر اصلی حرکت در ساختمانها که به آسانسور نیاز ندارد، (محور) ۷ متر تعیین شده است. این اندازه برای ساختمانهای مسکونی از کف طبقه همکف (سطح ورودی یا ورودی پارکینگ) و برای ساختمانهای غیر مسکونی از کف زیرزمین محاسبه میشود.

 بیش از این اندازه نصب آسانسور اجباری است.

 توضیحات:

۱- دسترسی به تأسیسات در طبقه بام و یا در زیرزمین مسیر حرکت اصلی نخواهد بود.

۲- در صورتیکه ساختمان دارای آسانسور باشد در موارد خاص به دلایل فنی حداکثر یک طبقه در مرتفعترین قسمت ساختمان و یک طبقه در پایینترین قسمت ساختمان میتواند به آسانسور دسترسی نداشته باشد.

 

شکل ۱: روش تعیین حداکثر ارتفاع در ساختمانهای مسکونی

شکل ۲: روش تعیین حداکثر ارتفاع در ساختمانهای غیر مسکونی

 

واژه نامه انگلیسی به فارسی