دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۱-۱ دامنه

۱۶-۱-۱-۱: مبحث شانزدهم – تأسیسات بهداشتی” الزامات حداقل را، که رعایت آنها مشمول الزامات قانونی است، در تأسیسات مکانیکی که به منظورهای زیر در داخل ساختمان نصب میشود، مقرر میدارد:

الف) لوله کشی و ذخیره سازی آب مصرفی

ب) لوله کشی فاضلاب بهداشتی

پ) لوله کشی هواکش فاضلاب

ت) لوازم بهداشتی

ث) لوله کشی آب باران

۱۶-۱-۱-۲: طراحی، نظارت، انتخاب مصالح و دستگاه ها، اجرای کار، تعمیر، تغییر و نگهداری و بهره برداری تأسیساتی که در (۱۶-۱-۱-۱) مقرر شده، باید طبق الزامات مندرج در این مبحث انجام شود.

۱۶-۱-۱-۳: احکام این مبحث از مقررات ملی ساختمان باید تأسیسات مندرج در (۱۶-۱-۱-۱)  را با اهداف ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی کنترل کند.

۱۶-۱-۱-۴: احکام قانونی در مدارک زیر بر الزامات مقرر شده در مبحث شانزدهم حاکم میباشد:

 الف) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئیننامه های اجرایی آن

ب) مبحث دوم – نظامات اداری

۱۶-۱-۱-۵: طراحی، اجرا و کنترل لوله کشی گاز طبیعی ساختمان باید با رعایت الزامات مندرج در” مبحث هفدهم” از مقررات ملی ساختمان انجام شود.

۱۶-۱-۱-۶: طراحی، اجرا و کنترل تأسیسات آتشنشانی ساختمان باید با رعایت الزامات مندرج در “مبحث سوم” از مقررات ملی ساختمان انجام شود.

۱۶-۱-۱-۷: طراحی، اجرا و کنترل دستگاه های تولید آب گرم مصرفی باید با رعایت الزامات مندرج در “مبحث چهاردهم” از مقررات ملی ساختمان انجام شود.

۱۶-۱-۱-۸: تعاریف واژه ها و عبارتهای فنی که در این مبحث به کار رفته است باید با مفاهیمی که در “(۱۶-۲) تعاریف” آمده، دریافت شود. تعاریف دیگری که در “مبحث دوم – نظامات اداری آمده باید جزئی از این مبحث تلقی شود.