دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۱-۲ استاندارد

۱۶-۱-۲-۱: آن قسمت از استانداردهایی که در این مبحث به آنها ارجاع شده است، باید جزئی از این مبحث تلقی شود.

۱۶-۱-۲-۲: اگر بین مطالب این استانداردها با احکامی از متن این مبحث مغایرتی مشاهده شود، احکام این مبحث باید ملاک عمل قرار گیرد.