دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۱-۵ راهبری و نگهداری

۱۶-۱-۵-۱: راهبری و نگهداری تأسیسات بهداشتی ساختمان باید با رعایت الزامات این مبحث انجام شود.

۱۶-۱-۵-۲: راهبری و نگهداری تأسیسات بهداشتی ساختمانهای موجود باید با رعایت الزاماتی، که آن تأسیسات بر طبق آن طرح و اجرا شده است، انجام شود.

۱۶-۱-۵-۳: صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او مسئول راهبری و نگهداری ایمن و بهداشتی تأسیسات بهداشتی ساختمان است.