دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۱-۷ مصالح

۱۶-۱-۷-۱: مصالحی که در تأسیسات بهداشتی ساختمان به کار میرود باید طبق استانداردها و مشخصات فنی مندرج در این مبحث و مورد تأیید باشد.

۱۶-۱-۷-۲: استفاده از مصالحی که در این مبحث برای تأسیسات بهداشتی مقرر شده است، نباید مانع استفاده از مصالح مورد تأیید دیگر شود.

۱۶-۱-۷-۳: ناظر ساختمان میتواند در موارد ضروری مصالح مشابه را تأیید کند، به شرط آن که مصالح جانشین، از نظر کیفیت، کارآیی، بهداشتی، دوام و ایمنی، هم ارز مصالحی باشد که در این مبحث از مقررات، مقرر شده است.

۱۶-۱-۷-۴: مصالحی که در تأسیسات بهداشتی ساختمان به کار میرود باید در برابر شعله ور شدن مقاوم باشد.

۱۶-۱-۷-۵: استفاده از مصالح کار کرده یا معیوب مجاز نیست.

۱۶-۱-۷-۶: ناظر ساختمان باید از مالک ساختمان یا مجری تأسیسات بهداشتی مدارک فنی کافی درباره کیفیت فنی و آزمایش هر قلم از مصالح را طلب کند و نسبت به مناسب بودن آن برای کار مورد نظر اطمینان یابد. هزینه لازم برای آزمایش کیفیت و تهیه مدارک فنی لازم به عهده مالک ساختمان است.