دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۱-۸ مدارک فنی

۱۶-۱-۸-۱: مالک ساختمان یا نماینده قانونی او باید پیش از صدور پروانه، مدارک فنی لازم را، به ترتیبی که در احکام قانونی مندرج در (۱۶-۱-۱-۴) آمده، به منظور مطابقت با الزامات این مبحث از مقررات و تایید آن، ارائه دهد.

۱۶-۱-۸-۲: نقشه ها و مشخصات فنی که برای تأیید ارائه میشود، باید شامل پلانها و دیاگرامها و جزئیات لازم باشد که در آنها قطر و مشخصات لوله ها، جهت جریان سیال در لوله ها، شـیب بنـدی لازم، مقدار جریان و محل لوازم بهداشتی و دیگر متعلقات لوله کشی توزیع آب سرد و گرم مـصرفی، فاضلاب بهداشتی، هواکش فاضلاب و آب باران، نشان داده شده باشد.

 الف) نقشه ها باید شامل پلان محوطه اختصاصی باشد که در آن محل اتصال شبکه آب شهری و شبکه فاضلاب شهری به لوله کشی ساختمان مشخص شده باشد.

 ب) در صورتی که در محل ساختمان شبکه آب شهری یا شبکه فاضلاب شهری وجود نداشته باشد، باید در نقشه های محوطه محل و چگونگی دریافت آب مصرفی و دفع فاضلاب ساختمان مشخص شود و مورد تایید قرارگیرد.

۱۶-۱-۸-۳: مدارک فنی باید توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، دارای صلاحیت حرفه ای و پروانه ای اشتغال به کار مهندسی در تأسیسات ساختمان تهیه شده باشد.

۱۶-۱-۸-۴: اگر در جریان طراحی یا اجرای کار تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی داده شود باید، پیش از اقدام به این تغییرات، نوع و علت آن به اطلاع ناظر ساختمان برسد و نقشه ها یا مشخصات تغییر یافته مورد تأیید قرار گیرد.