دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۲-۲ فهرست تعاریف

آب آشامیدنی: آبی که از مواد خارجی، به مقداری که سبب بیماری شود یا اثر زیان آور بیولوژیک داشته باشد، پاک باشد و از نظر ترکیب فیزیکی، شیمیایی یا میکروبی با استانداردهای آب آشامیدنی که از طرف مقامات مسئول و قانونی بهداشتی رسماً اعلام شده، مطابقت داشته باشد.

آب غیر آشامیدنی: آبی که برای آشامیدن، مصارف شستشوی شخصی و پخت و پز، بهداشتی و مناسب نباشد.

آب گرم مصرفی: آبی که دمای بیش از 43 درجه سلسیوس 110) درجه فارنهایت) داشته باشد.

 آب گرمکن: هر دستگاهی که آب مصرفی را گرم کند و آن را به شبکه توزیع آب گرم مصرفی بفرستد.

آلودگی ظاهری: آلودگی آب در حدی که کیفیت آن از نظر سلامتی غیر بهداشتی نباشد ولی خصوصیات ظاهری آن، مانند رنگ، طعم، بو و غیره در حدی باشد که نتوان آن را به عنوان آب آشامیدنی مناسب دانست.

آلودگی غیر بهداشتی: وارد شدن مواد زیان آور در لوله کشی توزیع آب آشامیدنی، که ممکن است آن را سمی کند یا موجب انتشار بیماری شود و از این طریق برای سلامتی عمومی خطر جدی ایجاد نماید.

آویز: آویز وسیله ای است برای آویختن لوله از یک نقطه ثابت و نگهداشتن آن در ارتفاع پیش بینی شده، با امکان حرکت محدود طولی و عرضی.

اتصال برگشت جریان: ترتیبی از اتصال در لوله کشی آبرسانی که ممکن است در آن محل، برگشت جریان روی دهد.

 اتصال فشاری: هر نوع اتصال که به کمک یک واشر یا خمیر آب بندی صورت گیرد و در آن دهانهی یکی از لوله ها به داخل لوله دیگر وارد و فشرده شود.

اتصال غیر مستقیم فاضلاب: لوله فاضلاب خروجی از لوازم بهداشتی و مصرف کننده های دیگر که مستقیماً به لوله فاضلاب بهداشتی ساختمان متصل نمیشود. فاضلاب از این لوله با فاصله هوایی به داخل یک سیفون، یکی از لوازم بهداشتی، یا هر دریافت کننده فاضلاب، مانند ترنچ روی کف یا کفشوی، میریزد.

اتصال قابل انبساط: هر نوع اتصال که به صورت قطعه انبساط، خم بیش از 90 درجه یا دو خم با لوله برگشت، انقباض و انبساط لوله را امکانپذیر سازد.

اتصال قابل انعطاف: هر نوع اتصال بین دو لوله که به یکی از آنها امکان خم شدن یا حرکت بدهد، در حالی که لوله دیگر ثابت و بدون حرکت باقی بماند.

اتصال لحیمی بدون سرب: اتصالی که در آن مقدار سرب در مفتول لحیم کاری و در تنه کار بیش از 0.2 درصد نباشد.

اتصال مستقیم:  در لوله کشی توزیع آب، هر اتصال فیزیکی بین دو شبکه لوله کشی جداگانه، که یکی از این دو شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی و دیگری لوله کشی آب، بخار، گاز، محلوله ای شیمیایی یا هر سیال دیگر نامطمئن از نظر بهداشتی و ایمنی باشد و این اتصال فیزیکی، بر اثر اختلال فشار، موجب جریان سیال از یک شبکه به شبکه دیگر شود.

اتصال مکانیکی: اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ (وصاله)، فیتینگ به فیتینگ، غیر از اتصالهای دنده ای، سرب و کنف و واشر و خمیر، لحیمی، جوشی یا سیمانی. اتصالی که در آن، قطعات در امتداد محور به هم فشرده میشوند. گاه اتصال، قسمتی از یک کوپلینگ یا آداپتور است.

انتهای بسته (کور): انتهای شاخه افقی فاضلاب که با کلاهک، درپوش یا هر وسیله دیگری مسدود شده باشد و طول آن، پس از اتصال آخرین انشعاب فاضلاب، بیش از 60 سانتیمتر باشد.

بار وارده: برآیند نیروهای وارد بر تکیه گاه میباشد و شامل وزن لوله، سیال داخل آن، فیتینگها، شیرها، عایق، و نیز کلیه نیروهایی که بر اثر انقباض و انبساط، فشارهای استاتیکی و دینامیکی، باد، برف یا یخبندان، و غیره به تکیه گاه وارد میشود.

برگشت جریان: برگشت جریان آب، مایعات، مواد یا محلوله ای دیگر به داخل شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی، از هر شبکه لوله کشی یا منبع دیگر.

بست: وسیله دائمی که لوله را میگیرد و در حالت یا موقعیت معینی نگه میدارد.

پایه: وسیله ای که بار قائم یک لوله عمودی را، از انتهای تحتانی آن، به فونداسیون یا اسکلت دیگری منتقل میکند.

پمپ حوضچه فاضلاب یا آب باران: پمپ مخصوص انتقال فاضلاب یا آب باران به تراز بالاتر. این پمپ که با موتور برقی کار میکند، از سطح فاضلاب یا آب باران داخل حوضچه فرمان میگیرد و قطع و وصل میشود.

ترنچ: کانالی که در زمین، برای لوله گذاری، حفر شود.

تکیه گاه: وسیله ای دائمی که بست لوله را به اجزای ساختمان متصل میکند و در حالت یا موقعیت معینی نگه میدارد.

تکیه گاه لغزنده: نگهدارنده لوله روی تکیه گاه که اجازه میدهد لوله کشی در سطح افقی حرکات لغزشی داشته باشد.

جریان ثقلی: جریان فاضلاب یا آب باران در داخل شبکه لوله کشی وقتی ثقلی است که بر اثر اختلاف ارتفاع و شیب لوله ها و بدون استفاده از پمپ برقرار شود.

چاه جذبی: چاهی است که در زمین کنده میشود. شامل یک میله به عمق کافی تا رسیدن به خاک با ضریب جذب مناسب و یک یا چند انباره. با توجه به ضریب جذب زمین محل انباره، حجم مورد نیاز آن محاسبه میشود.

حلقه انبساط: وسیله ای برای خنثی سازی حرکت لوله، ناشی از تغییر دما یا عوامل دیگر، که با ایجاد خمها یا منحنیهایی در طول لوله، ساخته میشود.

حوضچه: مخزن یا چاهکی است که زیر سطح تراز نرمال فاضلاب یا آب باران داخل ساختمان نصب میشود و فاضلاب یا آب باران ساختمان به طور ثقلی در آن میریزد. خروج فاضلاب از این حوضچه به تراز بالاتر باید به طریق مکانیکی صورت گیرد.

 حیاط خصوصی: قطعه زمین محدودِ باقی مانده از کل زمینی که در آن ساختمان بنا شده و طبق قوانین شهرداری احداث بنا در آن مجاز نیست و فقط به عنوان حیاط خصوصی محسوب میشود. محوطه مجموعه های بزرگ که برای آنها شبکه های آب، فاضلاب، آتشنشانی، گاز و خیابانهای تردد خودرو پیش بینی میشود، حیاط خصوصی محسوب نمیشود. در باغها و باغچه ها، حیاط خصوصی شامل بخش محدودی از زمین است که در اطراف بنای مسکونی، به عنوان حیاط قرار دارد و بقیه زمینها، حیاط خصوصی محسوب نمیشود.

خلاء: فشار کمتر از فشار اتمسفر هوای آزاد در داخل شبکه لوله کشی آب یا فاضلاب.

خلاء شکن: یک نوع مانع برگشت جریان که روی دهانه خروجی آب از لوله نصب میشود تا اگر فشار آب داخل لوله از فشار اتمسفر کمتر شود، از این وسیله هوا وارد شود و فشار داخلی را به فشار اتمسفر برساند و از برگشت جریان جلوگیری کند.

در دسترس: لوازم بهداشتی، دستگاه های مصرف کننده آب و اجزای لوله کشی وقتی »در دسترس« اند که دسترسی مستقیم باشد و نیازی به بازکردن، برداشتن یا جابجا کردن مانعی نباشد.

دریافت کننده آب محوطه: دریافت کننده آب باران یا آبهای سطحی محوطه، به صورت کفشوی، شبکه، حوضچه یا هر شکل دیگر، که برای جمع آوری و هدایت آبهای سطوح باز محوطه، طراحی شده باشد.

دریافت کننده فاضلاب: هر وسیله دریافت کننده فاضلاب، مانند کفشوی، حوضچه فاضلاب، شبکه روی کف و غیره.

دریچه بازدید: دریچه قابل دسترسی روی لوله فاضلاب یا آب باران قائم یا افقی که برای تمیز کردن و خارج کردن هرگونه مانع جریان داخل لوله و رفع گرفتگی آن، مورد استفاده قرار میگیرد.

دفع فاضلاب به طور خصوصی: دفع فاضلاب در سپتیک تانک، در دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی یا در هر سیستم دیگری که از شبکه دفع فاضلاب شهری به کلی جدا باشد.

دو خم: ترکیبی از دو زانو یا دو خم در مسیر لوله کشی فاضلاب که امتداد لوله قائم فاضلاب را از قائم به افقی (با شیب) و سپس دوباره به حالت قائم تغییر میدهد. سرعت جریان فاضلاب در قسمت افقی از دو قسمت قائم کمتر است. لوله قائم فاضلاب پس از دو خم، تغییر جا میدهد.

 سطح تراز بحرانی: حداقل ارتفاعی است که یک مانع برگشت جریان یا خلاء شکن باید بالاتر از تراز سرریز لوازم بهداشتی و هر مصرف کننده دیگر آب، نصب شود. اگر پایینتر از آن نصب شود ممکن است برگشت جریان اتفاق بیفتد. در صورتی که سازنده این تراز را مشخص نکرده باشد، باید زیر مانع برگشت جریان یا خلاءشکن را سطح تراز بحرانی آن گرفت.

سطح موثر دهانه: کوچکترین سطح مقطع دهانه خروجی آب از شیر یا لوله. در شیرهای لوازم بهداشتی باید کوچکترین مقطع عبور آب اندازه گیری شود.

سیفون: وسیله ای که با نگهداری مقداری آب در خود، در مسیر عبور فاضلاب، مانع از انتشار هوای آلوده و گازهای داخل شبکه لوله کشی فاضلاب در فضای ساختمان میشود و در عین حال هیچ اثری بر جریان عادی فاضلاب ندارد.

سیفون ساختمان: وسیله ای که روی لوله اصلی فاضلاب (یا آب باران) خروجی از ساختمان نصب شود و مانع از جریان هوا بین شبکه لوله کشی فاضلاب (یا آب باران) ساختمان و لوله خروجی از ساختمان تا محل دفع گردد.

شاخه افقی: لوله افقی فاضلاب در طبقات ساختمان که لوله های انشعاب فاضلاب لوازم بهداشتی به آن میریزد.

 

این لوله فاضلاب را به لوله قائم فاضلاب هدایت میکند.

شاخه افقی هواکش: یک لوله افقی هواکش که هواکش یک یا چند عدد از لوازم بهداشتی به آن متصل میشود. این لوله افقی به یک لوله قائم هواکش یا به ادامه لوله قائم فاضلاب متصل میشود.

شبکه لوله کشی آب باران: شبکه لوله کشی داخل ساختمان که برای جمع آوری آب باران و دیگر آبهای سطحی و هدایت آن به خارج از ساختمان، طرح و نصب میشود.

شبکه هواکش: شبکه ای از لوله کشی به منظور برقراری ارتباط جریان هوای آزاد با شبکه لوله کشی فاضلاب و حفاظت آبِ هوابند سیفون در برابر فشار معکوس یا مکش سیفونی.

شیر اطمینان دما: شیری که برای باز شدن در دمای معینی طراحی شده است. این شیر در دمای تنظیم شده به طور خودکار باز میشود و آب را خارج مینماید.

شیر اطمینان فشار: شیری که برای بازکردن در فشار معینی طراحی شده است. این شیر در حالت عادی توسط فنر یا وسیله ای دیگر، بسته است و در فشار تنظیم شده به طور خودکار باز میشود و آب را خارج میکند.

شیر اطمینان فشار دما: شیری ترکیبی که میتواند از دما یا فشار آب داخل لوله یا مخزن فرمان بگیرد، به طور خودکار باز شود و آب را خارج کند.

شیر برداشت آب: شیر انتهای لوله آب که بازکردن آن باعث خروج آب از لوله میشود و در صورت بستن آن، آب در لوله باقی میماند.

شیر تنظیم فشار: نوعی شیر فشار شکن، که فشار خروجی آب را به کمک حسگر یا لوازم دیگر، در هر شرایطی ثابت نگه میدارد.

شیر شناور: شیر ورودی آب به مخزن که به وسیله یک گوی شناور از تراز سطح آب داخل مخزن فرمان میگیرد و باز یا بسته میشود.

شیر شناور ضد سیفون: شیر شناوری که یک وسیله ضد سیفون، به فرم یک فاصله هوایی یا یک خلاء شکن، دارد و پس از یک شیر قطع و وصل نصب میشود و از برگشت جریان جلوگیری میکند.

شیر کاهش فشار: نوعی شیر فشار شکن که فشار خروجی آب را هنگام برقراری جریان کاهش میدهد.

شیر یک طرفه دوتایی: شامل دو عدد شیر یک طرفه فنردار با دریچه آب بند که پشت سر هم روی لوله نصب میشوند و بین این دو شیر یک انشعاب مخصوص آزمایش با شیر قطع و وصل قرار میگیرد. دو طرف این مجموعه باید شیرهای قطع و وصل روی لوله نصب شود.

 شیر یک طرفه مورد تأیید: شیر یک طرفه فنردار، با دریچه آب بند که در حالت بسته هیچ جریان معکوس یا نشت نتواند در آن ایجاد شود.

ضد سیفون: هر شیر یا وسیله مکانیکی دیگری که عمل مکش سیفونی را حذف کند و از بین ببرد.

 ضد ضربه قوچ: وسیله ای که امواج فشار ضربه قوچ را که بر اثر توقف ناگهانی جریان آب در لوله ایجاد میشود، جذب میکند.

علم تخلیه فاضلاب: یک لوله قائم فاضلاب که میتواند برای تخلیه غیرمستقیم فاضلاب خروجی از ماشین رختشویی یا ماشین ظرفشویی به کار رود و فاضلاب ماشین از طریق شلنگ به آن ریخته شود.

فاصله هوایی:

 ۱- در لوله کشی توزیع آب، هر فاصله قائم در فضای آزاد و بدون مانع بین لبه پایین دهانه خروجی آب از لوله یا شیر برداشت آب که به مخزن، لوازم بهداشتی یا هر مصرف کننده دیگری آب میرساند، تا لبه سرریز دستگاه دریافت کننده آب، فاصله هوایی نامیده میشود.

 ۲- در لوله کشی فاضلاب، هر فاصله قائم در فضای آزاد و بدون مانع بین دهانه خروجی فاضلاب تا لبه سرریز وسیله ای که این فاضلاب در آن میریزد، فاصله هوایی نامیده میشود.

 فاضلاب (sewage): هر نوع فاضلاب که مواد آلی، به صورت معلق یا محلول، داشته باشد.

فاضلاب (waste): هر نوع فاضلاب خروجی از لوازم بهداشتی و دیگر دستگاه های مصرف کننده آب، بدون فاضلاب توالت یا پیسوار.

فاضلاب بهداشتی: فاضلاب خروجی از لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب، بدون آب باران، آبهای سطحی یا آبهای زیرزمینی.

فاضلاب خاکستری: فاضلاب خروجی از وان، زیردوشی، لگن یا ماشین رختشویی که در شبکه لوله کشی آب غیر آشامیدنی داخل همان ساختمان، منحصراً برای شستشوی توالتها و پیسوارها، ممکن است مورد استفاده دوباره قرار گیرد.

فشار جریان: فشار آب لوله، قبل از شیر برداشت آب و نزدیک به آن، در حالتی که شیر کاملاً باز باشد.

فشار معکوس:

 ۱- در لوله کشی توزیع آب، مواردی که بر اثر وجود پمپ، مخزن مرتفع، دیگ آب گرم یا بخار و مانند آنها، فشاری بیش از فشار شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی ایجاد شود و احتمال برگشت جریان و نفوذ آب از یک شبکه لوله کشی آب غیر بهداشتی به داخل شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی پیش آید.

 ۲- در لوله کشی فاضلاب فشاری، که بر اثر کاهش سرعت جریان فاضلاب یا علتهای دیگر، در جهت عکس جریان فاضلاب در داخل لوله، بعد از سیفون نزدیکترین لوازم بهداشتی، ممکن است بر آب هوابند سیفون وارد شود.

فلاش تانک: وسیله ای است شامل یک مخزن و شیر شناور ورود آب که هر بار با فرمان دستی مقدار پیش بینی شده ای آب، به منظور شستشو، وارد لوازم بهداشتی کند.

فلاش والو: شیری که هر بار با فرمان دستی مقدار پیش بینی شده ای آب، به منظور شستشو وارد لوازم بهداشتی میکند و با فشار آب یا مکانیسم دیگری به طور خودکار و به تدریج بسته میشود، تا از ایجاد ضربه قوچ جلوگیری شود.

فیتینگ: اجزایی از لوله کشی که برای تغییر امتداد، گرفتن انشعاب یا تغییر قطر لوله به کار میرود، مانند زانو، سه راه، تبدیل و غیره

قابل دسترسی: لوازم بهداشتی، دستگاه های آب و اجزای لوله کشی وقتی »قابل دسترسی« اند که برای دسترسی به آنها، بازکردن یک دریچه یا جابجایی صفحه حایل یا مانع کافی باشد.

کفشوی آب باران: دریافت کننده آب باران که روی بام نصب میشود و آب باران بام را به لوله قائم آب باران هدایت میکند.

کلکتور: قطعه ای از لوله که محل تجمیع و تقسیم انشعابها است.

اتصال به تیرآهن: وسیله ای است که به قسمت زیرین تیرآهن سقف متصل میشود و به منظور خودداری از سوراخ کاری و جوشکاری تیرآهن، برای اتصال آویز به سقف به کار میرود.

گیره لوله قائم: وسیله ای است برای نگاه داشتن لوله قائم در موقعیت معین.

 گروه بهداشتی: سرویس بهداشتی که در آن دست کم یک دستشویی، یک توالت و یک دوش نصب شده باشد. گروه بهداشتی ممکن است تعداد بیشتری از لوازم بهداشتی را شامل شود.

لایی: غلاف محافظی که بین سطح خارجی لوله یا عایق آن و سطح داخلی بست گیره ای، به منظور حفاظت لوله یا عایق در برابر خوردگی، الکترولیز، محدود کردن مقدار انتقال گرما و یا توزیع بارهای وارده، نصب میشود.

لبه سرریز: لبه سرریز در لوازم بهداشتی و هر دریافت کننده آب، تراز افقی سطحی از آن دستگاه است که وقتی آب از شیر یا لوله در آن بریزد، نمیتواند از آن بالاتر رود و از لبه آن سرریز میکند.

لوازم بهداشتی: لوازمی که در ساختمان یا ملک به طور دائمی یا موقت نصب میشوند و آب را از »لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان« دریافت میکنند. فاضلاب خروجی از این لوازم، مستقیم یا غیر مستقیم، به »لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان« میریزد. ظروف، مخازن و دستگاه هایی که در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع به کار میروند و یا به منظور تولید در ساختمانهای تجاری و صنعتی نصب میشوند، لوازم بهداشتی محسوب نمیشوند.

 لوازم بهداشتی خصوصی: لوازم بهداشتی در خانه ها، آپارتمانها، حمام یا توالت اتاق خصوصی هتل و متل و در جاهای مشابه که به منظور استفاده یک شخص یا یک خانواده نصب میشوند.

لوازم بهداشتی عمومی: لوازم بهداشتی در توالتهای عمومی مدارس، ورزشگاه ها، هتلها، ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، ساختمانهای اداری، رستورانها، ساختمانهای عمومی، گردشگاه های عمومی و در جاهای مشابه که استفاده از آنها برای عموم آزاد است.

 لوله اصلی افقی: لوله اصلی افقی که در پایین ترین قسمت شبکه لوله کشی فاضلاب قرار دارد و فاضلاب ساختمان را که از لوله های قائم یا لوازم بهداشتی پایین ترین طبق در آن میریزد، به خارج از ساختمان هدایت میکند.

لوله تک لایه: لوله ای پلیمری که جدار آن تک لایه باشد.

لوله چند لایه: لوله پلیمری که جداره آن چند لایه باشد. در لوله های چند لایه یکی از لایه ها باید فلزی (عمدتاً آلومینیومی) باشد.

لوله افقی: هر لوله یا فیتینگ که نسبت به تراز افق زاویه ای کمتر از 45 درجه داشته باشد.

لوله خروجی فاضلاب: لوله ای که فاضلاب خروجی از لوازم بهداشتی یا دیگر مصرف کننده های آب را انتقال میدهد.

 

لوله خروجی از ساختمان: لوله خروجی از ساختمان (یا ملک) که فاضلاب لوله اصلی افقی ساختمان را به سمت شبکه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی، یا هر سیستم دفع، هدایت میکند.

لوله فاضلاب (sewage pipe): لوله ای که فاضلاب توالت و پیسوار را انتقال دهد.

 لوله فاضلاب (waste pipe): لوله ای که هر گونه فاضلاب خروجی از لوازم بهداشتی، غیر از توالت و پیسوار، را انتقال دهد.

لوله فاضلاب بهداشتی: لوله ای که هر گونه فاضلاب ساختمان، غیر از آب باران یا آبهای سطحی، را انتقال دهد.

لوله قائم: هر لوله یا فیتینگ که نسبت به تراز افق زاویه 45 درجه یا بیشتر داشته باشد.

 لوله قائم آب باران در داخل ساختمان: لوله قائم آب باران که در داخل ساختمان نصب میشود و آب باران را به پایین هدایت میکند.

لوله قائم آب باران روی دیوار خارجی: لوله قائم آب باران که روی دیوار خارجی ساختمان نصب میشود و آب باران بام را به پایین هدایت میکند.

لوله قائم فاضلاب: لوله قائمی که فاضلاب را از شاخه های طبقات میگیرد و در پایین ترین طبقه به لوله اصلی افقی فاضلاب منتقل میکند.

لوله قائم هواکش فاضلاب: لوله قائم که لوله های انشعاب هواکش در آن تجمیع میشود و انتهای آن به هوای آزاد ختم میشود. لوله قائم هواکش فاضلاب فقط به منظور هواکش فاضلاب به کار میرود.

لوله یا فیتینگ بدون سرب: لوله یا فیتینگ (وصاله) فلزی که میزان سرب آن بیش از 8 درصد مواد متشکله آن نباشد.

مانع برگشت جریان: هر وسیله یا شیری که از برگشت جریان به شبکه لوله کشی آب آشامیدنی جلوگیری کند.

مانع برگشت جریان از نوع شیر اطمینان اختلاف فشار بین دو شیر یک طرفه: این وسیله شامل دو عدد شیر یک طرفه مورد تأیید است که در فاصله بین آنها یک شیر اطمینان اختلاف فشار نصب شده است. دو طرف این وسیله شیر قطع و وصل و بین دو شیر یک طرفه شیرهای برداشت برای آزمایش نصب میشود. وقتی فشار بین دو شیر یک طرفه بیشتر از فشار آب بالا دست (ورود آب) باشد، شیر اطمینان باز میکند و مقداری آب خارج میشود و فشار کاهش می یابد و مانع برگشت جریان آب به شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی میشود.

مکش سیفونی:

۱- در لوله کشی توزیع آب، برگشت جریان از آبی که معمولاً آلوده تلقی میشود، به شبکه لوله کشی آب آشامیدنی، بر اثر کاهش فشار این شبکه به کمتر از فشار هوای آزاد. ورود آب آلوده ممکن است از لوازم بهداشتی، استخر، مخازن آب و موارد مشابهی باشد که از شبکه لوله کشی آب آشامیدنی تغذیه میشوند.

 ۲- در لوله کشی فاضلاب، ایجاد خلاء بر اثر حرکت جریان فاضلاب یا هر علت دیگر که ممکن است بر آب هوابند سیفون نزدیک ترین لوازم بهداشتی اثر بگذارد و آب داخل سیفون را خالی کند.

 مورد تایید: مورد تأیید مسئول امور ساختمان در شهرداری یا هر مقام قانونی ذیربط.

مهار: وسیله ای است برای ثابت نگهداشتن لوله در یک نقطه، هم از نظر موقعیت و هم از نظر جهت، در شرایط دمای معین و بارهای وارده.

واحد D.F.U: در لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان، D.F.U1 واحدی است برای اندازه گیری مقدار جریان فاضلاب لوازم بهداشتی مختلف. در هر یک از لوازم بهداشتی، مقدار D.F.U تابع حجم فاضلاب آن، طول مدت زمان یکبار تخلیه آب آن و فاصله زمانی متوسط بین دو بار ریزش پیاپی آب در آن است.

واحد S.F.U: در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، S.F.U2 واحدی است برای اندازه گیری و محاسبه مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتی مختلف. در هر یک از لوازم بهداشتی، مقدار S.F.U تابع حجم آب

واحد S.F.U: در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، S.F.U2 واحدی است برای اندازه گیری و محاسبه مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتی مختلف. در هر یک از لوازم بهداشتی، مقدار S.F.U تابع حجم آب مصرفی، طول مدت زمان یکبار مصرف (باز ماندن شیر) و فاصله زمانی متوسط بین دو بار بازشدن پیاپی شیر است.

هادی لوله: وسیله ای است که حرکت لوله را فقط در امتداد معینی امکانپذیر میسازد.

هوابند سیفون: فاصله قائم بین کف نقطه ریزش آب از سیفون به داخل شاخه افقی لوله فاضلاب و سقف لوله سیفون در پایین ترین قسمت آن، طبق شکل زیر:

هواکش تر: لوله هواکشی که برای انتقال فاضلاب هم مورد استفاده قرارگیرد.

 هواکش جداگانه: لوله ای که هواکش سیفون یکی از لوازم بهداشتی است. این لوله در تراز بالاتر از آن دستگاه به شبکه لوله کشی هواکش متصل میشود، یا جداگانه تا خارج از ساختمان ادامه می یابد.

هواکش حلقوی: یک شاخه افقی هواکش که به امتداد لوله قائم فاضلاب متصل میشود.

 هواکش حوضچه فاضلاب: لوله هواکشی که از حوضچه یا چاهک فاضلاب، یا لوازم بهداشتی مشابه، جداگانه به خارج از ساختمان تا هوای آزاد ادامه یابد.

هواکش قائم: هر لوله هواکش قائم که به منظور جریان هوا از هر قسمت شبکه لوله کشی فاضلاب به خارج یا از خارج به آن، طرح و نصب شود.

هواکش کمکی: هواکشی که اجازه میدهد جریان هوای بیشتری بین لوله کشی فاضلاب و لوله کشی هواکش برقرار شود.

هواکش کمکی اصلی: یک لوله که از لوله قائم فاضلاب به لوله هواکش قائم، به منظور جلوگیری از تغییرات فشار در لوله قائم فاضلاب، متصل میشود. شیب این لوله به سمت لوله قائم فاضلاب است.

هواکش لوله قائم فاضلاب: ادامه لوله فاضلاب به سمت بام پس از بالاترین اتصال شاخه افقی فاضلاب. این قسمت از لوله قائم فقط به عنوان هواکش کار میکند.

هواکش مداری: یک شاخه هواکش است که برای دو تا حداکثر هشت سیفون لوازم بهداشتی نصب میشود. این شاخه از خروجی سیفون بالادستترین لوازم بهداشتی آغاز و به لوله قائم هواکش متصل میشود.

هواکش مشترک: هواکشی که برای دو عدد از لوازم بهداشتی به طور مشترک به کار رود که معمولاً مجاور هم یا پشت به پشت هم و در یک طبقه ساختمان قرار دارند.