دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۳-۴ فضای نصب لوازم بهداشتی

۱۶-۳-۴-۱: فضای نصب توالت، دستشویی، دوش، سینک و دیگر لوازم بهداشتی باید روشنائی و تعویض هوا داشته باشد.

الف) روشنایی این فضاها باید طبق الزامات “مبحث سیزدهم – طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها” تأمین شود.

ب) تعویض هوای این فضاها باید طبق الزامات “مبحث چهاردهم – تأسیسات مکانیکی ساختمان” انجام شود.

۱۶-۳-۴-۲: لوازم بهداشتی و لوله کشیهای مربوط به آنها باید طوری استقرار یابند و نصب شوند که مانع باز و بسته شدن عادی پنجره ها و درها نشوند.

۱۶-۳-۴-۳: سطوح داخلی کف و دیوارهای فضایی که در آن توالت نصب میشود، باید صاف، قابل شستشو و غیر قابل نفوذ آب باشد.

۱۶-۳-۴-۴: هر توالت که در ساختمانهای عمومی برای استفاده مراجعان یا کارکنان نصب میشود باید با دیوار یا تیغه و در، به صورت اتاقک خصوصی، از فضاهای مجاور جدا شود.

الف) در یک گروه بهداشتی با یک توالت، که برای استفاده یک نفر پیش بینی شده است و در آن قفل میشود، پیش بینی دیوار، تیغه و در جداکننده برای توالت ضروری نیست.