دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۴-۱ دامنه

۱۶-۴-۱-۱: طراحی، انتخاب مصالح، اجرای کار و نصب لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی در داخل ساختمان (یا ملک) باید طبق الزامات این فصل از مقررات انجام شود.

۱۶-۴-۱-۲: الزامات این فصل ساختمانهایی را در بر میگیرد که به سکونت، اقامت یا کار انسان اختصاص دارد و آب سرد یا آب گرم مصرفی برای مصارف انسان در این ساختمانها مورد نیاز است.

 الف) لوله کشی آب مصرفی در سیستمهایی که از انرژی خورشیدی (به صورت مستقیم یا توسط یک ماده واسط) برای گرم کردن آب استفاده میکنند، باید بر طبق الزامات مندرج در این فصل انجام شود.

 ب) لوله کشی آب مورد نیاز در فرآیندهای تولیدی در ساختمانهای صنعتی، خارج از حدود الزامات این فصل قرار دارد. لوله کشی آب برای تغذیه لوازم بهداشتی این ساختمانها باید بر طبق الزامات مندرج در این فصل انجام شود.

 پ) لوله کشی آب مصرفی مورد نیاز لوازم و دستگاه های ویژه در ساختمانهای درمانی خارج از حدود الزامات این فصل قرار دارد. لوله کشی آب برای تغذیه لوازم بهداشتی این ساختمانها باید بر طبق الزامات مندرج در این فصل انجام شود.

۱۶-۴-۱-۳: لوله کشی آب مصرفی در ساختمانهای مقرر شده در (۱۶-۴-۱-۲) که آب مورد نیاز خود را از شبکه آبرسانی شهری، یا منابع خصوصی مورد تایید، دریافت میکنند، باید طبق الزامات مندرج در این فصل انجام شود.

۱۶-۴-۱-۴: لوله کشی توزیع آب مصرفی در ساختمان (یا ملک) از نقطه خروج لوله آب از کنتور به داخل ساختمان آغاز میشود و تا نقاط مصرف ادامه می یابد.

الف) لوله کشی توزیع آب مصرفی در حیاط یا محوطه خصوصی ساختمان (یا ملک) باید طبق الزامات مندرج در این فصل انجام شود.

 ب) اتصال لوله آب ساختمان به لوله خروجی آب از کنتور باید طبق دستورالعمل سازمان آب شهر انجام شود.

پ) لوله کشی انشعاب آب، از شبکه آبرسانی شهری تا کنتور آب ساختمان (یا ملک) و نصب کنتور، خارج از حدود الزامات این فصل قرار دارد.