دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۵-۵ آزمایش و نگهداری

۱۶-۵-۵-۱ آزمایش

الف) کلیات

 ۱- آزمایش لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انجام شود.

 ۲- آزمایش لوله کشی را باید پیش از نصب لوازم بهداشتی، و آزمایش نهایی را باید پس از نصب لوازم بهداشتی انجام داد.

۳- پیش از انجام آزمایش و تأیید لوله کشی، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با رنگ یا اجزای ساختمان پوشیده شود. به هنگام آزمایش، همه اجزای لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان باید آشکار و قابل بازرسی باشد.

 ۴- پیش از نصب لوازم بهداشتی آزمایش ممکن است با آب یا هوا انجام شود.

ب) آزمایش با آب

۱- آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت یا، در صورتی که مصالح لوله کشی و اتصالها در برابر فشار ارتفاع (استاتیک) ساختمان مقاوم باشند، به طور یکجا برای کلیه شبکه لوله کشی انجام شود.

 ۲- در حالتی که کلیه شبکه لوله کشی به طور یکجا با آب آزمایش شود باید همه دهانه های باز شبکه لوله کشی، جز بالاترین دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله ها با آب پر شود. پس از مدت 15 دقیقه باید همه قطعات و اتصالها مورد بازرسی قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود. در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم یا تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شود. در این روش آزمایش شبکه لوله کشی فاضلاب و هواکش ممکن است با هم انجام گیرد.

 ۳- در حالتی که شبکه لوله کشی قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه های بازدید و دسترسی، که روی لوله قائم پیش بینی شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسیم شود و آزمایش با آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گیرد. در هر منطقه، جز بالاترین 3 متر، فشار آزمایشی با آب نباید از 3 متر ستون آب کمتر باشد و هیچیک از قطعات یا اتصالها نباید در معرض فشاری کمتر از 3 متر قرار گیرد. در صورت مشاهده نشت باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم و تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شود. در این روش آزمایش شبکه لوله کشی فاضلاب باید جدا از شبکه لوله کشی هواکش انجام گیرد.

پ) آزمایش با هوا

 ۱- در آزمایش با هوا باید لوله کشی کاملاً از آب خالی باشد و دهانه های خروجی همه جا با کیسه های مخصوص که با هوای فشرده پر میشود یا وسایل دیگر که دهانه را کاملاً مسدود و هوابند میکند به طور موقت بسته شود.

 ۲- آزمایش با هوا باید با تزریق هوای فشرده به داخل شبکه لوله کشی صورت بگیرد و با فشارسنج اندازه گیری شود. فشار آزمایش 34.5 کیلو پاسکال است. پس از آنکه فشارسنج فشار لازم را نشان داد، آزمایش باید به مدت دست کم 15 دقیقه ادامه یابد و در این مدت فشارسنج هیچ کاهش فشاری را نشان ندهد. در صورت مشاهده کاهش فشار در مدت آزمایش، باید همه قطعات و اتصالهای لوله کشی با آب صابون بازرسی شود. در صورت مشاهده قطعات معیوب با اتصال ضعیف، این قطعات تعویض و اتصال ترمیم شود و آزمایش با هوا تکرار شود.

۳- در آزمایش با هوا، شبکه لوله کشی فاضلاب و شبکه لوله کشی هواکش فاضلاب ممکن است با هم انجام گیرد.

 ت) آزمایش نهایی

 ۱- آزمایش نهایی باید پس از نصب همه لوازم بهداشتی و کامل شدن سیستم لوله کشی فاضلاب و شبکه لوله کشی هواکش انجام شود. آزمایش نهایی با دود یا هوا انجام میشود.

۲- در این آزمایش باید انتهای لوله اصلی که فاضلاب را از ساختمان به خارج، یا به نقطه ورودی به دستگاه تصفیه فاضلاب در داخل ساختمان (یا ملک) هدایت میکند و نیز انتهای لوله های هواکش مسدود شود و دود (با استفاده از ماشینهای ایجاد دود) یا هوا، با فشار وارد شبکه لوله کشی فاضلاب و شبکه لوله کشی هواکش شود. در این آزمایش باید همه سیفونهای فاضلاب با آب پر شود. اندازه گیری با فشارسنج صورت میگیرد. فشار آزمایش 25میلیمتر ستون آب و مدت آن 15 دقیقه است.

 ۳- در مدت آزمایش نباید فشار سنج هیچ کاهش فشاری نشان دهد.

۴- این آزمایش دست کم باید سه بار تکرار شود.

۵- در صورتی که لوله ها یا فیتینگهای شبکه لوله کشی، یا قسمتی از آنها، از نوع پلاستیکی (پی وی سی یا پلی اتیلن) باشد، به کار بردن دود برای آزمایش نهایی مجاز نیست.

۱۶-۵-۵-۲ نگهداری

الف) صاحب ساختمان (یا نماینده رسمی او) مسئول است که در مدت بهره برداری از ساختمان همه الزامات این قسمت از مقررات به طور کامل رعایت شود.

ب) از ریختن مواد زایدی که ممکن است سبب گرفتگی لوله یا فیتینگ شود، باید پرهیز گردد.

۱- در هر مورد پس از بازکردن دریچه بازدید و رفع گرفتگی باید دریچه بازدید به طور کامل آب بند و گازبند شود و در صورت لزوم واشر لاستیکی این دریچه تعویض گردد.

 پ) به هنگام استفاده از مواد پاک کننده شیمیایی باید نسبت به اثر خوردگی این مواد روی مصالح لوله ها و فیتینگها توجه کامل شود.

 ت) اگر برای رفع گرفتگی از فنر استفاده میشود باید فنر یا هر وسیله دیگری که برای رفع گرفتگی به داخل لوله ها رانده میشود، از نوعی باشد که هنگام عبور از داخل لوله ها، فیتینگها یا سیفونها به سطح داخلی آنها آسیب نرساند.

 ث) سیفونهای لوازم بهداشتی باید به طور ادواری بازدید و تمیز شود و مواد زاید (مواد پاک کننده، صابون، مو، چربی و غیره) از داخل سیفون خارج شود. در صورت باز کردن سیفون و تمیز کردن آن، هنگام نصب مجدد باید درزهای اتصال آن کاملاً آب بند و گازبند شود.