دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۶-۵ آزمایش و نگهداری

۱۶-۶-۵-۱: آزمایش لوله کشی هواکش فاضلاب باید با توجه به ردیف (۱۶-۵-۵-۱) “آزمایش لوله کشی فاضلاب” انجام گیرد.

الف) آزمایش با آب

 ۱- در صورتی که لوله کشی فاضلاب طبق (۱۶-۵-۵-۱) “ب” (۲) به طور یکجا با آب آزمایش شود انجام این آزمایش ممکن است در زمانی صورت گیرد که شبکه لوله کشی هواکش فاضلاب اجرا شده و در نقاط لازم به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شده است. در این حالت لوله کشی فاضلاب و هواکش ممکن است با هم آزمایش شود.

 ۲- در صورتی که لوله کشی فاضلاب طبق (۱۶-۵-۵-۱) “ب” (۳) قسمت به قسمت با آب آزمایش شود، آزمایش هم زمان لوله کشی فاضلاب و لوله کشی هواکش ممکن نیست.

ب) آزمایش با هوا

 ۱- در صورتی که لوله کشی فاضلاب طبق (۱۶-۵-۵-۱) “پ” با هوا آزمایش شود، آزمایش همزمان لوله کشی فاضلاب و لوله کشی هواکش میتواند عملی شود.