دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۷-۱ دامنه

۱۶-۷-۱-۱: انتخاب نوع، جنس، تعداد مورد نیاز و نصب لوازم بهداشتی و شیرهای آنها باید طبق الزامات این فصل از مقررات انجام گیرد.

 الف) الزامات نوع، جنس، تعداد مورد نیاز و نصب لوازم بهداشتی ویژه در ساختمانهای بهداشتی و درمانی، خارج از حدود این فصل از مقررات است.

ب) الزامات نوع، جنس، تعداد مورد نیاز و نصب لوازم بهداشتی مخصوص معلول و صندلی چرخدار، خارج از حدود این فصل از مقررات است.