دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۷-۳ تعداد لوازم بهداشتی

۱۶-۷-۳-۱کلیات

الف) تعداد لوازم بهداشتی مورد نیاز بر حسب نوع کاربری ساختمان و تعداد استفاده کنندگان، باید با رعایت الزامات مندرج در این قسمت از مقررات تعیین شود.

ب) برای هر جنس (مرد یا زن) باید لوازم بهداشتی، به تعداد لازم و به طور جداگانه پیش بینی شود، جز موارد زیر:

۱- لوازم بهداشتی خانگی؛

۲- ساختمانهایی که تعداد کل جمعیت آن 10 نفر یا کمتر باشد؛

۳- فروشگاه هایی که مواد خوراکی یا آشامیدنی را برای مصرف در همان محل میفروشند و تعداد کل مشتریان همزمان آنها کمتر از 10 نفر باشد؛

 پ) تعداد توالت، دستشویی، دوش و وان باید، به نسبت جمعیت مرد و زن، برای هر یک پیش بینی شود. اگر تعداد مرد و زن مساوی است باید تعداد هر یک از لوازم بهداشتی نیز مساوی باشد.

 ت) در محلهای کار، گروه های بهداشتی (توالت، دستشویی، غیره) باید به فضای کار نزدیک باشد: ۱- فاصله افقی بین محل کار تا لوازم بهداشتی نباید بیش از 150 متر باشد. فاصله ای که در ارتفاع، برای دسترسی به گروه بهداشتی باید طی شود نباید بیش از یک طبقه (بالا یا پایین) باشد.

 ۲- در فروشگاه های بزرگ، فاصله افقی تا لوازم بهداشتی، نباید بیش از 90 متر باشد در محلهای کار باید برای مراجعان و کارکنان، لوازم بهداشتی جداگانه پیش بینی شود، مگر آنکه تعداد مراجعان کمتر از 150 نفر در روز باشد.

 ث) در فضاهای عمومی مانند رستوران، باشگاه، مراکز عمومی و تجاری، باید برای مراجعان و کارکنان لوازم بهداشتی جداگانه پیش بینی شود.

 ۱- در فروشگاه ها و مراکز عمومی، که در آنها مواد خوراکی و آشامیدنی برای مصرف در همان محل فروخته نمیشود، اگر تعداد مراجعان در روز کمتر از 150 نفر باشد، لازم نیست برای آنها لوازم بهداشتی جداگانه پیش بینی شود.

۱۶-۷-۳-۲ تعداد لوازم بهداشتی مورد نیاز

الف) تعداد لوازم بهداشتی مورد نیاز، برحسب نوع کاربری ساختمان و تعداد استفاده کنندگان، دست کم باید برابر ارقام جدول شماره (۱۶-۷-۳-۲) “الف”باشد.

 ۱- تعداد لوازم بهداشتی در ساختمانهای با کاربریهای دیگر، باید با تأیید ناظر ساختمان باشد.

 ۲- برای استفاده کنندگانی که تعداد آنها مضربی از ارقام جدول شماره (۱۶-۷-۳-۲) “الف” نیستند، باید ارقام بالاتر را که مضربی از ارقام جدول است انتخاب کرد.

 

جدول شماره (۱۶-۷-۳-۲) “الف”: حداقل تعداد لوازم بهداشتی بر حسب تعداد استفاده کنندگان

نوع کاربری ساختمان

توالت (1)

دستشویی

وان – دوش

آبخوری

تأتر، سینما، سالن اجتماعات

مردانه

1 عدد برای 125 نفر

1 عدد برای 20 نفر

1 عدد برای 500 نفر

زنانه

1 عدد برای 65 نفر

اماکن مذهبی

مردانه

1عدد برای 50 نفر

1 عدد برای 100 نفر

1 عدد برای 300 نفر

زنانه

1عدد برای 50 نفر

رستوران- سالن پذیرایی

مردانه

1عدد برای 50 نفر

1 عدد برای 200 نفر

1 عدد برای 500 نفر

زنانه

1عدد برای 75 نفر

فروشگاه (2)

مردانه

1عدد برای 500 نفر

1 عدد برای 750 نفر

1 عدد برای 1000 نفر

زنانه

1عدد برای 500 نفر

فروشگاه (3)

مردانه

1عدد برای 25 نفر

1 عدد برای 40 نفر

1 عدد برای 100 نفر

زنانه

1عدد برای 25 نفر

ورزشگاه- استخر

 

1عدد برای 75 نفر

1 عدد برای 100 نفر

1 عدد برای 15 نفر

1 عدد برای 500 نفر

ساختمانهای آموزشی

مردانه

1عدد برای 50 نفر

1 عدد برای 50 نفر

1 عدد برای 100 نفر

زنانه

1عدد برای 50 نفر

ساختمانهای صنعتی((7

مردانه

1عدد برای 100 نفر

1 عدد برای 40 نفر

1 عدد برای 35 نفر((7

1 عدد برای 100 نفر

زنانه

1عدد  برای 100 نفر

بیمارستان

بیماران(4و(5

مردانه

1عدد برای 8 نفر

1عدد برای 10 نفر

1 عدد برای 15 نفر

1عدد برای 100 نفر

زنانه

1عدد برای 8 نفر

کارکنان

مردانه

1عدد برای 25 نفر

1 عدد برای 35 نفر

1 عدد برای 100 نفر

زنانه

1عدد برای 25 نفر

مراجعان

مردانه

1عدد برای 75 نفر

1عدد برای 100 نفر

1عدد برای 500 نفر

زنانه

1عدد برای 75 نفر

زندان

زندانیان

1عدد برای 15 نفر

1عدد برای 25 نفر

1 عدد برای 30 نفر

1عدد برای 100 نفر

زندانبانان

1عدد برای 25 نفر

1عدد برای 35 نفر

1عدد برای 100 نفر

مراجعان

1عدد برای 75 نفر

1عدد برای 100 نفر

1عدد برای 500 نفر

هتل و متل (6) (عمومی)

مردانه

1عدد برای 10 نفر

1عدد برای 10 نفر

1عدد برای 8 نفر

1عدد برای 100 نفر

زنانه

1عدد برای 10 نفر

آپارتمان

1عدد هر آپارتمان

1عدد هر آپارتمان

1عدد هرآپارتمان

خوابگاه

1عدد برای 10 نفر

1عدد برای 10 نفر

1عدد برای 8 نفر

1عدد برای 100 نفر

انبار

1عدد برای 100 نفر

1عدد برای 100 نفر

1 عدد برای 15 نفر((7

1عدد برای 1000 نفر

ساختمان اداری

مردانه

1عدد برای 20 نفر

1عدد برای 25 نفر

1عدد برای 75 نفر

زنانه

1عدد برای 20 نفر

ترمینالهای مسافری (هوایی،دریایی؛ اتوبوس)

مردانه

1عدد برای 100 نفر

1 عدد برای 200 نفر

1عدد برای 1000 نفر

زنانه

1عدد برای 75 نفر

 

۱- حداکثر به تعداد 67 درصد توالت مورد نیاز برای مردان، میتوان به جای توالت، پیسوار نصب کرد. ۲- ارقام برای مراجعان است.

۳- ارقام برای کارکنان است.

۴- اتاق بستری یک تختی، هر اتاق باید یک دستشویی، یک توالت، یک دوش یاوان داشته باشد. اتاق بستری چند تختی دست کم باید یک دستشویی داشته باشد.

 ۵- توالت بیماران و کارکنان باید جدا باشد.

۶- در هر اتاق خواب یک، دو یا سه تختی، یک دستشویی، یک توالت و یک دوش یاوان باید باشد. ارقام جدول برای استفاده عمومی است.

۷- پیش بینی دست کم یک دوش اضطراری و یک چشمشوی در ساختمانهای مرتبط با نگهداری وکاربری مواد شیمیایی لازم است.