دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۸-۲ طراحی لوله کشی آب باران

۱۶-۸-۲-۱ کلیات

الف) اطلاعات پیش از طراحی

 ۱- پیش از طراحی باید اطلاعات کافی از محوطه خارج از ساختمان و چگونگی اتصال لوله اصلی آب باران که از ساختمان (یا ملک) خارج میشود به شبکه آب باران شهری، یا چاه جاذب در محوطه خصوصی ساختمان (یا ملک) یا هر روش دفع دیگر بدست آید.

 ۲- در صورتیکه دفع آب باران در خارج از ساختمان (یا ملک) باشد باید رقوم لوله اصلی آب باران خروجی از ساختمان ( یا ملک) با توجه به روش دفع آب باران مشخص شود.

۳- مقدار حداکثر بارندگی ظرف یک ساعت در محل ساختمان برای دوره برگشت حداقل سی سال باید از آمارهای رسمی بدست آید. برای تعیین قطر اسمی لوله های افقی شیب دار و قائم به پیوست مراجعه شود.

 ب) طراحی لوله کشی آب باران ساختمان باید طبق روشهای مهندسی مورد تأئید انجام شود.

روشهای مهندسی برای اندازه گذاری لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی باید مورد تأئید قرار گیرد.

پ) لوله کشی آب باران ساختمان شامل کفشوهای آب باران بام (یا سطوح دیگر باران گیر ساختمان) لوله های قائم و لوله های اصلی افقی باید با رعایت اهداف زیر طراحی شود:

۱- جریان آب باران در لوله ها بطور ثقلی صورت گیرد.

 ۲- لوله کشی باید آب باران را سریع، آرام، بدون صدا، مزاحمت، نشت و آسیب رساندن به لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی به سمت نقطه خروج از ساختمان (یا ملک) هدایت کند. در کلیه مسیرها و در جهت جریان آب باران نصب تبدیل برای تقلیل قطر مجاز نیست.

 ۳- به منظور تمیز کردن و رفع گرفتگی احتمالی لوله ها و فیتینگها باید دریچه هایی در محلهای مناسب و با دسترسی آسان در لوله کشی آب باران پیش بینی شود.

۴- پیش بینی های لازم برای جلوگیری از هرگونه آسیب، خوردگی و فرسودگی لوله ها به عمل آید.

۵- اگر لوله های پلیمری روکار نصب شوند نباید در معرض تابش مستقیم نور آفتاب باشند.

۱۶-۸-۲-۲ نقشه ها و مدارک دیگر

الف) نقشه های اجرائی لوله کشی آب باران ساختمان باید پیش از اقدام به اجرا برای بررسی و تصویب به ناظر ارائه شود.

ب) نقشه های اجرائی باید شامل محل و مشخصات کفشوهای دریافت آب باران بام و مسیر و اندازه قطر و طول و مشخصات لوله های قائم و افقی و دریچه های بازدید و دیگر اجزای لوله کشی باشد. ۱- پلان طبقه (یا طبقات) ساختمان و محوطه آن باید در نقشه ها داده شود.

 ۲- نقشه ها باید شامل دیاگرام لوله کشی، جای کفشوهای آب باران و رقوم لوله خروجی آب باران از ساختمان (یا ملک) باشد.

۳- نوع و مشخصات مصالح انتخابی برای لوله کشی باید در نقشه ها و مدارک پیوست آنها مشخص شود.

۴- روشهای اجرا، نصب، حفاظت و نگهداری لوله کشی آب باران باید در نقشه ها و مدارک پیوست آن مشخص شود.

۵- فشار کار طراحی لوله کشی آب باران باید در نقشه ها و مدارک پیوست آن مشخص شود.

 پ) علائم نقشه کشی باید طبق یکی از استانداردهای مورد تأئید باشد.

۱۶-۸-۲-۳ کفشوی آب باران

الف) کفشوی آب باران باید از جنس مقاوم در برابر خوردگی و تابش آفتاب و اختلاف درجه حرارت باشد و شبکه صافی داشته باشد.

 ۱- کف شوی آب باران باید به ترتیبی باشد که شبکه صافی آن دست کم تا 100 میلیمتر بالاتر از سطح بام باشد و در طول استفاده احتمال جدا شدن از مقر خود را نداشته باشد.

 ۲- سطوح باز شبکه صافی باید دست کم 1.5 برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران باشد.

ب) کفشوی آب باران باید با اتصالات کاملاً آب بند به لوله قائم آب باران متصل شود.

۱- نصب کفشوی بام و اتصال آن به لوله قائم آب باران باید به کمک لوازم و مواد آب بند به ترتیبی صورت گیرد که آب باران بام نتواند به مصالح ساختمانی نفوذ کند.

پ) حداقل تعداد کفشوی و لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان (غیر از خرپشته و بالکن) نباید از دو عدد کمتر باشد.

۱۶-۸-۲-۴ دریچه بازدید

الف) به منظور بازدید در موارد لزوم و رفع گرفتگی احتمالی لوله ها در نقاط زیر باید دریچه بازدید نصب شود.

 ۱- در پائینترین قسمت لوله های قائم آب باران پیش از پائین ترین زانوی لوله.

۲- در نقاط تغییر جهت لوله های افقی اگر زاویه تغییر جهت لوله بیش از 45 درجه باشد.

۳- روی لوله اصلی افقی پائینترین قسمت شبکه لوله کشی آب باران در فاصله هر 15 متر (برای لوله های با قطر اسمی کمتر از 100 میلیمتر) و در فاصله هر 30 متر (برای لوله های با قطر اسمی 100 میلمتر و بیشتر).

 ۴- روی لوله افقی اصلی آب باران خروجی از ساختمان بلافاصله پس از خروج از ساختمان.

 ب) دریچه بازدید باید در جائی و به ترتیبی قرار گیرد که دسترسی به آن آسان باشد و به سهولت بتوان از آن نقطه با فرستادن وسایل مناسب گرفتگی لوله را بر طرف کرد.

۱- دریچه بازدیدی که روی لوله آب باران نصب میشود باید با واشر لاستیکی مناسب و پیچ و مهره کاملاً آب بند شود .

۲- اگر لوله آب باران افقی یا قائم در اجزای ساختمان دفن میشود، دریچه بازدید باید تا سطح تمام شده کف و یا دیوار ادامه یابد.

۳- اندازه دریچه بازدید روی لوله آب باران تا قطر اسمی 100 میلمتر (4 اینچ) باید برابر قطر اسمی لوله باشد و در لوله های با قطر اسمی بزرگتر از 100 میلمتر دریچه بازدید باید دست کم 100 میلی متر باشد.

۱۶-۸-۲-۵ لوله های قائم و افقی

الف) جریان و شیب

 ۱- جریان آب باران در داخل کفشوهای آب باران بام و لوله های قائم و افقی باید با پیش بینی شیبهای مناسب و بطور ثقلی صورت گیرد.

۲- لوله های افقی آب باران باید دارای شیب یکنواخت و مناسب جهت دور کردن آب باران از لوله های قائم باشند.

 ۳- شیب معکوس در لوله های افقی آب باران مجاز نیست.

۴- حداقل شیب لوله های افقی آب باران در داخل ساختمان باید یک درصد باشد.

ب) سیفون

 ۱- اگر لوله افقی اصلی آب باران ساختمان در نقطه خروج از ساختمان (یا ملک) به لوله اصلی فاضلاب ساختمان متصل میشود باید روی لوله افقی اصلی آب باران سیفون نصب شود.

۲- مجاور سیفون آب باران باید از نظر امکان بازدید و تمیز کردن آن دریچه بازدید با دسترسی آسان پیش بینی کرد.

 پ) لوله های قائم

 ۱- برای انتقال آب باران بام به پائین ساختمان، لوله قائم ممکن است در داخل ساختمان یا در خارج ساختمان بطور آشکار روی دیوار خارجی نصب شود.

۲- از لوله های قائم آب باران ساختمان نباید به عنوان لوله فاضلاب و یا هواکش استفاده شود. ۳- لوله قائم آب بارانی که در خارج از ساختمان نصب میشود اگر از طرف کوچه و یا خیابان در معرض آسیب باشد باید یا در داخل مصالح ساختمانی دیوار قرار گیرد و یا با پوششهای فلزی مقاوم حفاظت شود.

۴- در صورتیکه لوله های قائم آب باران خارج از ساختمان در اقلیمی نصب شوند که مواجه با احتمال یخ زدن باشد این لوله ها باید با روش مناسب در برابر یخ زدن حفاظت شوند.

۵- اندازه لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان (غیر از خرپشته و بالکن) دست کم باید 3 اینچ باشد.

ت) لوله های افقی و قائم یا فیتینگها و اتصالهای لوله کشی آب باران ساختمان باید برای شرایط آزمایش به ترتیبی که در (۱۶-۸-۵) مقرر شده است، کاملاً آب بند باشند.