دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۱ کلیات

 پ ۱-۱ کلیات

پ ۱-۱-۱ ((پیوست ۱- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان)) به عنوان راهنمای محاسبه و تعیین اندازه لوله های توزیع آب مصرفی ساختمان پیشنهاد میشود و نباید آن را به عنوان جزئی از مقررات، که رعایت حداقلهای مقرر شده در آن الزامی است، تلقی کرد.

پ ۱-۱-۱ ((پیوست ۱- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان)) به عنوان راهنمای محاسبه و تعیین اندازه لوله های توزیع آب مصرفی ساختمان پیشنهاد میشود و نباید آن را به عنوان جزئی از مقررات، که رعایت حداقلهای مقرر شده در آن الزامی است، تلقی کرد.

 پ ۱-۱-۲ روش پیشنهاد شده در ((پیوست ۱- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان)) به هیچ وجه استفاده از روشهای مهندسی دیگر را به شرط تأیید منتفی نمیکند.

 پ ۱-۱-۳ روش پیشنهادی برای اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان شامل اجزای زیر است :

 پ ۱-۱-۳-۱ تعیین حداکثر مصرف لحظه ای آب؛

پ ۱-۱-۳-۲ رعایت همزمانی با توجه به احتمال استفاده از هر مصرف کننده و تعیین حداکثر مصرف لحظه ای محتمل؛

 پ ۱-۱-۳-۳ تعیین مقدار افت فشار در طول لوله؛

 پ ۱-۱-۳-۴ تعیین قطر اسمی لوله مورد نیاز؛

پ ۱-۱-۴ در جدولها و منحنیهایی که در ((پیوست ۱اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان)) مورد استفاده قرار گرفته، برابری واحدها به ترتیب زیر است:

– گالن آمریکایی در دقیقه (gpm) = 3.785 لیتر در دقیقه؛

– فوت (ft) = 304.8 میلیمتر ؛

– پوند (lb) =0.454 کیلوگرم ؛

 – اینچ   (in) = 25.4 میلیمتر ؛

 – پوند بر اینچ مربع  (PSI) = 0.0689  بار .