دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۸-۴ اجرای لوله کشی

۱۶-۸-۴ کلیات

الف) اجرای لوله کشی آب باران ساختمان بایدکاملاً طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انجام شود.

 ب) اجرای لوله کشی باید توسط کارگران آموزش دیده و ماهر و تحت نظارت مسئولانه مؤسسات مجاز و کارشناس امور نظارتی و با آشنائی کامل به مقررات مندرج در این قسمت انجام گیرد.

 پ) لوله کشی باید با توجه به صرفه جوئی در مصالح و دستمزد و حفاظت در برابر خرابی، آسیب دیدگی، خوردگی، یخبندان، گرفتگی و جلوگیری از تولید صداهای مزاحم ناشی از جریان آب و با دقت کامل و دور از هر نوع اشتباه و دوباره کاری انجام شود.

 ۱۶-۸-۴ نکات اجرائی

الف) لوله کشی باید به ترتیبی انجام شود که جریان آب باران بطور ثقلی از کفشوهای آب باران بام و دیگر سطوح باران گیر بگونه ای مطمئن جمع آوری و از طریق لوله های قائم و افقی به پائینترین طبقه هدایت و توسط لوله خروجی به خارج از ساختمان هدایت شود.

۱- شیب لوله های افقی تا حد امکان یکنواخت باشد و اگر تغییر شیب لازم شود در محل تغییر شیب دریچه بازدید نصب شود.

۲- مسیر لوله های آب باران تا ممکن است مستقیم باشد و اگر تغییر جهت لازم شود از زانوهای پیش ساخته و استاندارد استفاده شود. خم کردن لوله مجاز نیست.

۳- در اطراف دریچه های بازدید باید فضای لازم برای دسترسی آسان جهت فنر زدن و تمیز کردن گرفتگی احتمالی مسیر پیش بینی شود.

 ۴- در صورت استفاده از لوله های پلی اتیلن که دارای ضریب انبساط حرارتی بالائی هستند، در نقاط مناسب قطعات انبساط پیش بینی و نصب شود.

ب) مسیر لوله ها

۱- لوله ها باید به موازات سطوح دیوارها، کف و سقف ساختمان نصب شود.

۲- لوله های آب باران نباید در داخل قسمتهای بتنی ساختمان دفن شوند و چنانچه ناگزیر طول کوتاهی از لوله از قسمتهای بتنی میگذرد از نظر امکان دسترسیهای لازم برای انجام تعمیرات احتمالی پیش بینیهای لازم انجام شود.

 ۳- لوله های روکار باید بموازات سطوح دیوارها و کف و سقف نصب شوند و با بست در محل نصب محکم و ثابت باقی بمانند. فاصله لوله روکار با سطوح دیوار و سقف پشت آن باید به اندازه ای باشد که رنگ کاری سطوح خارجی لوله را امکان پذیر نماید.

 ۴- در عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید فضای اطراف لوله با مصالحی مناسب پرشود و با مسدودکردن هر دو طرف با مواد مناسب جائی برای پناه گرفتن حشرات و حیوانات و ورود آنها به داخل ساختمان باقی نماند. چنانچه لوله از فضای تر عبور میکند باید با مواد آب بند فضای دور لوله غیرقابل نفوذ آب شود.

 ۵- لوله کشی باید طوری اجرا شود که بار اسکلت و سازه ساختمان یا انبساط ساختمان روی آن اثر نگذارد. اگر عبور لوله از درز انبساط ساختمان ناگزیر باشد باید روی لوله در محل درز انبساط ساختمان قطعه انبساط با جدار صاف داخلی نصب شود. نصب قطعه انبساط روی لوله در عبور از درزهای انبساط در طبقات زیرزمین الزامی نیست.

 ۶- در عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید مقررات آتش سوزی مربوط به این اجزای ساختمان در مورد فضای اطراف لوله نیز رعایت شود و دور لوله با مواد مقاوم در مقابل آتش پر شود.

۷- لوله قائم آب باران که در خارج از ساختمان نصب میشود باید با بستهائی به سطوح خارجی ساختمان ثابت و محکم شود. بین این لوله و سطوح خارجی ساختمان باید دست کم 25 میلی متر فاصله باقی بماند.

 ۸- اگر لوله خارجی آب باران، آب باران را از بام بالاتر به بام پائین تر هدایت میکند باید دهانه خروجی آب از لوله قائم با کمک یک زانوی 90 درجه (یا دو زانوی 45 درجه) جریان آب را از حالت قائم به حالت افقی درآورد. در نقطه خروج آب از دهانه لوله باید سطح بام پائین تر با سنگ یا بتن در برابر خورندگی آب خروجی مقاوم شود.