دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۸-۵ آزمایش و نگهداری

۱۶-۸-۵-۱ آزمایش

الف) کلیات

۱- لوله کشی آب باران ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات آزمایش شود.

۲- پیش از آزمایش و تأئید لوله کشی هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با رنگ یا اجزای ساختمانی پوشانده شود. به هنگام آزمایش همه اجزای لوله کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشند.

 ب) آزمایش نشت با آب

۱- آزمایش با آب باید برای حداکثر فشار استاتیک مربوط به ارتفاع بلندترین لوله های قائم آب باران صورت گیرد.

۲- لوله های قائم آب باران باید بطور کامل از طریق کفشوهای آب باران بام با آب پر شوند.

 ۳- لوله های افقی آب باران در پائینترین طبقه باید هم زمان با لوله های قائم به طور کامل با آب پر شوند.

۴- مدت آزمایش دست کم 15 دقیقه است. پس از پر کردن کامل لوله ها با آب در صورت پائین رفتن سطح آب در لوله ها باید همه قطعات و اتصالات از نظر نشت آب مورد بازرسی قرار گیرند.

 ۵- در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه و یا اتصال معیوب تعویض و یا ترمیم شود و آزمایش با آب تکرار شود.

۱۶-۸-۵-۲ نگهداری

 الف) مالک ساختمان (یا نماینده قانونی او) مسئول است که در مدت بهره برداری از ساختمان الزامات این فصل از مقررات را رعایت کند.

 ب) کفشوهای آب باران و شبکه های صافی هر یک، باید به طور ادواری بازدید و از مواد اضافی تمیز گردد.

پ) دریچه های بازدید باید به طور ادواری بازدید شود.

 ۱- پس از هر بار باز کردن دریچه بازدید و رفع گرفتگی، باید دریچه بازدید دوباره با دقت آب بند شود و در صورت لزوم واشر لاستیکی آن عوض شود.