دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۱-۶ ضوابط کلی

۱۳۱۱۶

کلیه عناصر باربر ساختمان باید به نحو مناسبی به هم پیوسته باشند تا در زمان زلزله عناصر مختلف از یکدیگر جدا نشده و ساختمان به طور یکپارچه عمل کند. در این مورد کف ها باید به عناصر قائم باربر، قاب ها و یا دیوارها، به نحو مناسبی متصل باشند، به طوری که بتوانند به صورت یک دیافراگم نیروهای ناشی از زلزله را به عناصر باربر جانبی منتقل کنند.

۲۳۱۱۶

ساختمان باید در هر دو امتداد افقی عمود بر هم قادر به تحمل نیروهای افقی ناشی از زلزله باشد و در هریک از این امتدادها نیز باید انتقال نیروهای افقی به شالوده به طور مناسب صورت گیرد.

۳۳۱۱۶

محاسبه ساختمان ها در برابر نیروهای زلزله و باد به تفکیک انجام می شود و در هر عضو سازه ای اثر هریک که بیشتر باشد، ملاک عمل قرار می گیرد. ولی رعایت ضوابط شکل پذیری طراحی برای زلزله، مندرج در سایر مباحث مقررات ملّی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰، مطابق نیاز سیستم سازه در کلیه اعضاء الزامی است.