دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۱-۶ ملاحظات معماری و پیکربندی سازه ای

۱۴۱۱۶

برای حذف و یا کاهش خسارات و خرابی های ناشی از ضربه ساختمان های مجاور به یکدیگر، ساختمان ها باید با پیش بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترک با زمین های مجاور ساخته شوند. برای تامین این منظور باید به بخش ۱۴-۱۱-۶ این مبحث مراجعه شود.

فاصله درز انقطاع را می توان با مصالح کم مقاومت که در هنگام وقوع زلزله بر اساس برخورد دو ساختمان به آسانی خرد می شوند، به نحو مناسبی پر نمود، به طوری که پس از زلزله به سادگی قابل جایگزین کردن و بهسازی باشد.

۲۴۱۱۶

توصیه می شود پلان ساختمان به شکل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پیش آمدگی و پس رفتگی زیاد باشد و از ایجاد تغییرات نامتقارن پلان در ارتفاع ساختمان نیز احتراز شود.