دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۱-۶ ملاحظات طراحی و ساخت ساختمان در پهنه ای گسلی

۱۵۱۱۶

جابجایی ناشی از گسلش در سطح زمین می تواند موجب آسیب به سازه ها گردد. در پهنه ای گسلی به ویژه گسل های اصلی، اجتناب از ساخت ساختمان به ویژه ساختمان های با گروه خطرپذیری یک اکیداً توصیه می شود.

۲۵۱۱۶

کاربری زمین های شهری حتی الامکان باید به نحوی انجام شود که محدوده های پهنه ای گسلی به ویژه گسل های اصلی به کاربری های کم خطر و یا کم تراکم نظیر فضای سبز، معابر، فضاهای ورزشی و تفریحی با سازه ای سبک اختصاص یابد.

۳۵۱۱۶

اکیداً توصیه می شود پی مورد استفاده از نوع گسترده (بدون استفاده از شمع) با ضخامت کافی (صلب) بوده و در یک تراز اجرا شود.

۴۵۱۱۶

سازه ساختمان باید از یکپارچگی و انسجام کافی برخوردار باشد.

۵۵۱۱۶

اتصالات شریان های حیاتی شهری به ویژه برق و گاز به ساختمان باید در مقابل نیروها و تغییر مکان های ناشی از گسلش طراحی شوند.

۶۵۱۱۶

جدا کردن وجوه جانبی ساختمان از خاک اطراف در بخش های واقع در زیرزمین در کلیه پهنه ای گسلی توصیه می شود، منوط به آنکه مشکلی برای پایداری کلی ساختمان به وجود نیاورد.

۷۵۱۱۶

طراحی، اجرا و نظارت و کنترل های مربوطه برای ساختمان های واقع در پهنه ای گسلی باید با دقت مضاعف انجام شود. از جمله اقدامات ضروری در این ساختمان ها عبارت است از:

  • کنترل کامل نقشه ها و محاسبات،
  • تهیه مشخصات فنی و خصوصی و دستورالعمل های اجرایی به منظور اجرای دقیق آنها،
  • انجام آزمایشات مورد نیاز مطابق مقرارت ملّی ساختمان.