دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱۱-۶ گروه بندی ساختمان برحسب اهمیت

گروه بندی ساختمان برحسب اهمیت در استاندارد ۲۸۰۰ مطابق گروه بندی خطرپذیری فصل یک این مبحث می باشد. ضریب اهمیت بار لرزهای Ie در این مبحث، همان ضریب اهمیت I در استاندارد ۲۸۰۰ می باشد.