دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۱-۶ زلزله طرح

زلزله طرح، زلزله ای است که احتمال وقوع آن و یا زلزله ای بزرگتر از آن در دوره ۵۰ سال ده درصد باشد. مشخصات این زلزله برای مناطق با لرزه خیزی مختلف کشور بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ تعیین می شود.

ساختمان ها و اجزای آنها باید برای زلزله طرح طراحی و ساخته شوند. با توجه به بند ۵-۱۱-۶، در صورت نیاز، لازم است سازه برای زلزله بهره برداری نیز کنترل شود. در صورت نیاز به تغییر مشخصات سازه برای زلزله بهره برداری، لازم است این تغییرات با حفظ ضوابط شکل پذیری مباحث طراحی مقررات ملّی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ انجام شود.