دسته‌بندی نشده · شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۵ اندازه گذاری لوله ها

پ ۱-۵ -۱ با در دست داشتن حداکثر محتمل مقدار جریان آب بر حسب gpm در هر قسمت از لوله کشی و مقدار افت فشار در 100 فوت طول لوله و با استفاده از منحنیهایی که قطر اسمی را برای هر مقدار جریان آب و افت فشار در طول لوله به دست میدهد، میتوان لوله ها را اندازه گذاری کرد.

پ ۲-۵-۱ (IP) در شکل پ ۱-۵-۲ (IP) قطر اسمی لوله با وزن استاندارد بر حسب اینچ، مقدار جریان آب بر حسب gpm، افت فشار بر حسب پوند بر اینچ مربع در 100 فوت طول لوله، و سرعت جریان آب در داخل لوله بر حسب فوت بر ثانیه برای لوله های فولادی گالوانیزه ای که سطح داخلی آنها نسبتاً صاف است، نشان داده شده است.

 

 

شکل پ ۱-۵-۲ (IP) اندازه گذاری لوله های فولادی گالوانیزه با سطح داخلی نسبتاً صاف

پ ۱-۵-۳ (IP) در شکل پ ۱-۵-۳ (IP) قطر اسمی لوله با وزن استاندارد بر حسب اینچ، مقدار جریان آب بر حسب gpm، افت فشار بر حسب پوند بر اینچ مربع در 100 فوت طول لوله، و سرعت جریان آب در داخل لوله بر حسب فوت بر ثانیه برای لوله های فولادی گالوانیزه که سطح داخلی آنها نسبتاً ناصاف است، نشان داده شده است.

شکل پ ۱-۵-۳ (IP) اندازه گذاری لوله های فولادی گالوانیزه با سطح داخلی نسبتاً ناصاف

پ ۱-۵-۴ (IP) در شکل پ ۱-۵-۴ (IP) قطر اسمی لوله با وزن استاندارد، مقدار جریان آب، افت فشار در 100 فوت طول لوله، و سرعت جریان آب در داخل لوله برای لوله های فولادی گالوانیزه که سطح داخلی آنها کاملاً ناصاف است، نشان داده شده است.

شکل پ ۱-۵-۴ (IP) اندازه گذاری لوله های فولادی گالوانیزه با سطح داخلی کاملاً ناصاف

پ ۱-۵-۴ (SI) در شکل پ ۱-۵-۴ (SI) قطر اسمی لوله با وزن استاندارد بر حسب میلیمتر، مقدار جریان آب بر حسب لیتر در ثانیه، افت فشار بر حسب متر در متر طول لوله و سرعت جریان آب در داخل لوله بر حسب متر بر ثانیه برای لوله های فولادی گالوانیزه نشان داده شده است.

 

شکل پ ۱-۵-۴ (SI) منحنی اندازه گذاری لوله های فولادی گالوانیزه

  

پ ۱-۵-۵ (IP) در شکل پ  ۱-۵-۵ (IP) قطر اسمی لوله بر حسب اینچ، مقدار جریان آب بر حسب gpm ، افت فشار بر حسب پوند بر اینچ مربع در 100 فوت طول لوله و سرعت جریان آب در داخل لوله بر حسب فوت بر ثانیه، برای لوله های مسی مطابق استاندارد ANSI B 88 نوع K نشان داده شده است.

 

 

 

 شکل پ ۱-۵-۵ (IP) منحنی اندازه گذاری لوله های مسی نوع K از استاندارد ANSI B 88

پ ۱-۵-۶ (IP) در شکل پ ۱-۵- ۶(IP) قطر اسمی لوله، مقدار جریان آب، افت فشار در 100 فوت طول لوله و سرعت جریان آب داخل لوله برای لوله های مسی مطابق استاندارد نوع L نشان داده شده است.

 

 شکل پ ۱-۵-۶ (IP) منحنی اندازه گذاری لوله های مسی نوع L از استاندارد ANSI B 88

پ ۱-۵-۷ (IP) در شکل پ ۱-۵-۷ (IP) قطر اسمی لوله، مقدار جریان آب، افت فشار در 100 فوت طول لوله و سرعت جریان آب داخل لوله برای لوله های مسی مطابق استاندارد نوع M نشان داده شده است.

شکل پ ۱-۵-۷ (IP) منحنی اندازه گذاری لوله های مسی نوع M از استاندارد ANSI B 88

پ ۱-۵-۷  (SI)در شکل پ ۱-۵-۷(SI)  قطر اسمی لوله بر حسب میلیمتر، مقدار جریان آب بر حسب لیتر در ثانیه، افت فشار بر حسب پاسکال در متر و سرعت جریان آب در داخل لوله بر حسب متر بر ثانیه برای لوله های مسی نشان داده شده است.

شکل پ ۱-۵-۷ (SI) منحنی اندازه گذاری لوله های مسی

پ ۱-۵-۸ (SI) در شکل پ ۱-۵-۸ (SI) قطر نامی لوله بر حسب میلیمتر، مقدار جریان آب بر حسب لیتر در ثانیه، افت فشار بر حسب پاسکال در متر و سرعت جریان آب در داخل لوله بر حسب متر بر ثانیه برای لوله های پلاستیکی نشان داده شده است.