دسته‌بندی نشده · شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۰-۱۱-۶ ترکیب بارهای شامل اثرهای زلزله طرح

اثرات زلزله طرح در ترکیب بارهای فصل دوم استفاده می شود. این اثرات باید بر اساس تراز نهایی، با استفاده از ضریب رفتار نهایی ساختمان، محاسبه شوند. در صورت استفاده از ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰، لازم است نیروهای ناشی از زلزله در ضریب 1.4 ضرب شده و سپس در ترکیب بارهای فصل دوم این مبحث استفاده شوند.