دسته‌بندی نشده · شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۱۱-۶ اثرات بار زلزله شامل ضریب اضافه مقاومت

در مواردی که براساس دیگر مباحث مقررات ملّی ساختمان و آیین نامه های طراحی، استفاده از نیروی تشدید یافته ناشی از زلزله ضروری است، باید اثرات مولفه های افقی زلزله در ضریب اضافه مقاومت، W۰ ، ضرب شده و سپس در ترکیب بارهای شامل اثر زلزله در فصل دوم به کار رود. مقدار این نیرو لازم نیست از نیروئی که براساس تحلیل مکانیزم خمیری و یا تحلیل غیرخطی با استفاده از مقادیر مورد انتظار مصالح، امکان ایجاد در عضو را دارد بیشتر در نظر گرفته شود. در موارد استفاده از ضریب اضافه مقاومت، می توان ضریب نامعینی سازه را برابر واحد در نظر گرفت.