دسته‌بندی نشده · شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۳-۱۱-۶ تغییرمکان جانبی طرح

تغییر مکان جانبی طرح بر اساس زلزله طرح محاسبه می شود. در این محاسبه اثر تغییر شکل های غیرارتجاعی و اثر P- D باید لحاظ شود. بدین منظور می توان تغییرمکان ارتجاعی جانبی ساختمان را بر اثر زلزله طرح محاسبه کرده و نتیجه را در ضریب بزرگنمایی Cd استاندارد ۲۸۰۰ ضرب کرد.

اثر P- D را می توان در مرحله تحلیل ارتجاعی در نظر گرفت. مقادیر تغییرمکان جانبی نسبی طرح نباید در هر طبقه از مقادیر زیر بیشتر باشد.

برای ساختمان های تا5 طبقه :          0.025  ارتفاع طبقه

برای ساختمان های تا ۵ طبقه:           0.020 ارتفاع طبقه

در تحلیل سازه ای بتن آرمه لازم است مقادیر ممان اینرسی مقاطع، مطابق مبحث نهم در نظر گرفته شده و از ضرایب اصلاح ممان اینرسی ۰.۳۵ برای تیر و ۰.۷ برای ستون استفاده کرده و بسته به میزان ترک خوردگی، ضریبی بین آن دو مقدار برای دیوار در نظر گرفت.