دسته‌بندی نشده · مهر ۱, ۱۳۹۹ ۰

پ۳-۱ کلیات

پ۳-۱ کلیات

 پ۳-۱-۱ : ((پیوست ۳- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان)) به عنوان راهنمای محاسبه و تعیین اندازه لوله های فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان پیشنهاد میشود و نباید آن را به عنوان جزئی از مقررات، که رعایت حداقلهای مقرر شده در آن الزامی است تلقی کرد.

 پ۳-۱-۲ : روش پیشنهاد شده در ((پیوست ۳- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان)) به هیچ وجه استفاده از روشهای مهندسی دیگر را به شرط تأیید منتفی نمیکند.

 پ۳-۱-۳ : روش پیشنهادی برای اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان شامل اجزای زیر است:

 پ۳-۱-۳-۱ : تعیین حداکثر جریان لحظه ای فاضلاب؛

 پ۳-۱-۳-۲ :  تعیین قطر اسمی لوله مورد نیاز .

 پ۳-۱-۴ : در جدولهایی که در ((پیوست ۳- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان)) مورد استفاده قرار گرفته، برابری واحدها به ترتیب زیر است:

  1 فوت 304.8 = (ft) میلی متر

 1 اینچ 25.4 = (in) میلی متر