دسته‌بندی نشده · مهر ۲, ۱۳۹۹ ۰

پ ۵-۱ کلیات

پ ۵-۱۱ ((پیوست ۵- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب)) به عنوان راهنمای محاسبه و تعیین اندازه لوله های هواکش فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان پیشنهاد میشود و نباید آن را جزئی از مقررات، که رعایت حداقلهای مقرر شده در آن الزامی است، تلقی کرد.

 پ ۵-۱۲ روش پیشنهاد شده در ((پیوست ۵- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب)) به هیچ وجه استفاده از روشهای مهندسی دیگر را، به شرط تأیید، منتفی نمیکند.

 پ ۵-۱۳ روش پیشنهادی برای اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان شامل اجزای زیر است:

پ ۵-۱۱ ((پیوست ۵- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب)) به عنوان راهنمای محاسبه و تعیین اندازه لوله های هواکش فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان پیشنهاد میشود و نباید آن را جزئی از مقررات، که رعایت حداقلهای مقرر شده در آن الزامی است، تلقی کرد.

 پ ۵-۱۲ روش پیشنهاد شده در ((پیوست ۵- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب)) به هیچ وجه استفاده از روشهای مهندسی دیگر را، به شرط تأیید، منتفی نمیکند.

 پ ۵-۱۳ روش پیشنهادی برای اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان شامل اجزای زیر است:

 پ ۵-۱۳۱ تعیین مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی مختلف؛

 پ ۵-۱۳۲ تعیین قطر اسمی لوله مورد نیاز .

 پ ۵-۱۴ در جدولهایی که در ((پیوست -5 اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب)) مورد استفاده قرار گرفته، برابری واحدها به ترتیب مقرر در (پ ۳-۱-۴) است.