دسته‌بندی نشده · مهر ۵, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۷ کلیات

پ ۷-۱-۱ ((پیوست ۷- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی آب باران ساختمان)) به عنوان راهنمای محاسبه و تعیین اندازه لوله های آب باران ساختمان پیشنهاد میشود و نباید آن را به عنوان جزئی از مقررات، که رعایت حداقلهای مقرر شده در آن الزامی است، تلقی کرد.

 پ ۷-۱-۲ روش پیشنهاد شده در ((پیوست ۷- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی آب باران ساختمان)) به هیچ وجه استفاده از روشهای مهندسی دیگر را، به شرط تأیید، منتفی نمیکند.

پ ۷-۱-۳ روش پیشنهادی برای اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی آب باران ساختمان شامل اجزای زیر است:

 پ ۷-۱-۳تعیین قطر اسمی لوله قائم؛

 پ ۷-۱-۳تعیین قطر اسمی لوله های افقی.

پ ۷-۱-۴ در جدولهایی که در ((پیوست ۷- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی آب باران ساختمان)) مورد استفاده قرار گرفته، برابری واحدها به ترتیب مقرر در (پ-۳-۱-۴) است.