دسته‌بندی نشده · مهر ۵, ۱۳۹۹ ۰

پ ۲-۷ تعیین قطر اسمی لوله های قائم

پ ۱-۲-۷ قطر اسمی لوله های قائم آب باران برای حداکثر بارندگی به مقدار یک اینچ در مدت یک ساعت مداوم برای مقادیر سطح بام از جدول پ ۷-۲-۱ به دست می آید.

 

جدول پ ۷-۲-۱ قطر اسمی لوله های قائم آب باران بام

قطر لوله آب باران (اینچ)

حداکثر تصویر سطح بام بر صفحه افقی (فوت مربع)

مقدار جریان آب (گالن در دقیقه)

2

2176

23

2 1/2

3948

41

3

6440

67

4

13840

144

5

25120

261

6

40800

424

8

88000

913

  

پ ۲-۲-۷ اگر مقدار حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت مداوم عدد دیگری غیر از یک اینچ باشد، باید در هر مورد سطح بام مندرج در جدول را بر آن عدد تقسیم کرد و مقدار تصحیح شده بام را به دست آورد.

 پ ۳-۲-۷ اگر مجاور بام دیواری باشد که آب باران پس از برخورد با آن به آب باران بام اضافه شود، باید نصف سطح دیوار به سطح بام اضافه شود و قطر اسمی لوله آب باران را برای حاصل جمع این دو سطح به دست آورد.